top of page

Akateeminen urani

Tänä syksynä kirjoittamieni julkaisujen määrä ylitti 50 kappaletta. Ajattelin sen kunniaksi avata jokaisen julkaisun taustat ja ydinsisällön. Kirjoitus perustuu pitkälti aiempaan postaukseeni, jonka löydät tämän linkin takaa.


1. Paukku, Eelis. Luonnonvara- ja ympäristöpolitiikan eurooppalaistuminen: mahdollistaako EU:n valtiontukisääntely sinisen kasvun tukemisen Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019, s. 187–230.


Työskentelin vuonna 2019 Lapin yliopistolla BlueAdapt-projektissa. Yhtenä työtehtävänäni oli tehdä tutkimusta siitä, miten valtiontukisääntelyllä voitaisiin edistää sinistä kasvua eli vesiluonnonvaroihin perustuvaa talouskasvua. Tuloksena totean, että valtiontukisääntely mahdollistaa sinisen kasvun tukemisen laajalti, jos budjettia vain halutaan käyttää siihen. Tätä koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:


2. Paukku, Eelis & Flygare, Petri. Asunto-osakeyhtiön velkaantuminen sopimusverkkonäkökulmasta — miten eri tahot hyötyvät velkaantumisesta? Edilex 2020/4.


Tämän julkaisun kirjoitimme silloisen opiskelukaverini Petri Flygaren kanssa vuonna 2019. Flygare suunnitteli väitöskirjan tekemistä, ja kirjoitimme yhdessä Flygaren maisteritutkielman pohjalta artikkelin, jonka on myös tarkoitus olla Flygaren ensimmäinen väitöskirja-artikkeli. Johtopäätöksenä toteamme, että asunto-osakeyhtiön velkaantuminen hyödyttää lähes kaikkia tahoja, jotka osallistuvat velkaantumisesta päättämiseen. Tätä koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:


3. Paukku, Eelis. Maatalouden biokaasuvoimaloiden sääntely — markkinahäiriöistä potentiaalin hyödyntämiseen. Ympäristöjuridiikka 1/2020, s. 68–97.


Vuonna 2020 tein paljon biokaasuvoimaloihin liittyvää työtä lakitoimiston kautta. Tämä herätti mielenkiinnon siitä, miten sääntelyä voitaisiin kehittää biokaasuvoimaloiden hyödyntämisen edistämiseksi Suomessa. Artikkeli sai myöhemmin vuoden 2020 Ympäristöjuridiikka-lehden kirjoittajapalkinnon. Tätä koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:4. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Yhdistettyjen laitos- ja palveluhankintojen kohdentaminen kirjanpidossa ja verotuksessa. Verotus 3/2020, s. 349–359.


Myös tämä kirjoitus oli saanut innoituksensa senhetkisistä toimeksiannoista, joiden parissa työskentelin tiiviisti kirjoitushetkellä. Yhdistettyjen laitos- ja palveluhankintojen verokohtelu ei ollut kirjoitushetkellä lainkaan selvä, joten päätin perehtyä aiheeseen syvemmin kirjoittamalla siitä akateemisen artikkelin toimistomme toisen lakimiehen ja nykyisen yhtiökumppanin Essi Puhakaisen kanssa. Puhakaisen kontribuutio liittyi erityisesti julkisten hankintojen osuuteen artikkelista. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:5. Paukku, Eelis. Arvoa kalastusmatkailusta - Miten sääntelyä muuttamalla voitaisiin ohjata kalastusta enemmän arvoa luovaan suuntaan? Matkailututkimus 16:1/2020, s. 55–73.


Myös tämä kirjoitus liittyi työhöni Lapin yliopistolla BlueAdapt-hankkeessa. Yhtenä hankkeen tutkimuskohteena oli, miten kalastusmatkailua voitaisiin edistää kehittämällä sääntelyä. Artikkelin johtopäätöksissä totean, että nykyinen hallinnollinen menettely haittaa kalastusmatkailun yleistymistä. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:6. Paukku, Eelis & Similä, Jukka. Merituulivoiman käyttöönoton edistäminen. Ympäristöjuridiikka 2/2020, s. 7–35. 


Myös tämä artikkeli liittyi BlueAdapt-hankkeeseen. Artikkelissa tarkastelimme yhdessä hankkeen johtajan professori Jukka Similän kanssa sitä, miten merituulivoiman yleistymistä voitaisiin helpottaa Suomessa. Johtopäätöksenä toteamme, että erityisesti lupamenettelyn sujuvoittaminen ja sähköverkon kehittäminen voisivat auttaa merituulivoiman yleistymisessä. Kirjoitusta koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:7. Paukku, Eelis. Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristöluvat ja alueen kaavan mukainen käyttö. Ympäristöjuridiikka 2/2020, s. 36–55.


Tämä artikkeli liittyi työtehtäviini lakitoimistolla. Artikkelissa tarkastelin oikeudellista kysymystä, johon olin törmännyt työssäni useita kertoja. Biokaasulaitoksen soveltuminen nykyiseen kaavoitusjärjestelmään ei ole lainkaan selkeää. Artikkelissa sain selvennettyä oikeustilaa jonkin verran. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:8. Flygare, Petri & Paukku, Eelis. Asunto-osakeyhtiöiden keinot yhtiölainoihin liittyvien riskien vähentämiseksi. Edilex 2020/22.


Tämä oli toinen Petri Flygaren kanssa kirjoittamamme yhteisartikkeli. Artikkelissa tarkastelemme sitä, miten asunto-osakeyhtiöt voivat ehkäistä velkaantumiseen liittyviä riskejä. Toteamme artikkelissa, että nykylainsäädännön mahdollistamat keinot ovat vähäisiä, ja niitä voitaisiin ottaa käyttöön lähinnä asunto-osakeyhtiön perustamisvaiheessa, kun kaikki osakkeet ovat yhden tahon hallussa. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:9. Paukku, Eelis. Majoitustoiminnan tunnusmerkkien ristivaikutukset arvonlisäverotuksessa ja ympäristöoikeudessa. Verotus 4/2020, s. 480–489.

 

Myös tämä kirjoitus liittyi silloisiin työtehtäviini lakitoimistolla. Kirjoituksessa tarkastelen, milloin Airbnb ja vastaavat toiminnat ovat sallittuja kaavan mukaan, ja miten tämä vaikuttaa vertaismajoituksen verotukselliseen arviointiin. Aihetta koskevan blogikirjoitukseni löydät seuraavan linkin takaa:Kirjoitus on ollut poikkeuksellisen suosittu, mikä kertoo erityisesti aiheen ajankohtaisuudesta.


10. Kaisto, Janne & Paukku, Eelis. Tuottajavastuu ja tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto - Jätelain 47 § kiertotalouden innovaatioiden kasvuympäristön näkökulmasta. Edilex 2020/26.


Myös tämä aihe liittyi itseäni kiinnostavaan teemaan, jonka kanssa olin työskennellyt myös lakitoimistolla. Kirjoitin tämän artikkelin yhdessä Lapin yliopiston varallisuusoikeuden professori Janne Kaiston kanssa. Artikkeli on suhteellisen pitkä ja käsittelee laajalti erilaisia tuottajavastuuseen liittyviä kysymyksiä. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:11. Paukku, Eelis. Markkinahäiriöt ja ajoneuvot – vaihtoehtoisten polttoaineiden liikenteen infrastruktuurin edistäminen Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2020, s. 127–188.


Kiinnostus tämän artikkelin aiheeseen oli puhtaasti akateeminen. Pohdin artikkelissa, miten vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön tai kaasun, infrastruktuuria voitaisiin edistää Suomessa. Tunnistin artikkelissa useita keinoja, joilla infrastruktuuria voitaisiin edistää suhteellisen pienillä kustannuksilla. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:12. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Hankintalaki ja ICT-toimittajaloukun välttäminen. Edilex 2020/33.


Tämän artikkelin kirjoitimme yhdessä kollegani Essi Puhakaisen kanssa. Artikkeli tehtiin Puhakaisen maisteritutkielman pohjalta. Artikkeli on myös tarkoitettu Puhakaisen väitöskirjan ensimmäiseksi artikkeliksi. Kirjoituksessa käsiteltiin erilaisia hankintayksikön toimittajariippuvuutta vähentäviä keinoja, joita Puhakainen oli tutkielmassaan tunnistanut ja arvioinut. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:13. Paukku, Eelis. Mitä tarkoittaa "välitön läheisyys" – Tutkimus järjestyksenvalvojien toimialueesta. Edilex 2020/43.


Tämä aihe liittyi omaan harrastukseeni eli turva-alan lainsäädäntöön. Välitön läheisyys on erityisesti järjestyksenvalvontaan liittyvä termi, josta vängätään välillä käräjilläkin aivan typerällä tavalla. Yleisin syy on, että koetaan tarvetta väitellä siitä, toimiko järjestyksenvalvoja toimialueellaan. Päätin tiivistää aihetta koskevan sääntelyn yhteen artikkeliin, jota koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:


Blogikirjoitus on kiinnostanut yleisöä hyvinkin paljon.


14. Paukku, Eelis. Public-private partnership as a solution for competition restrictions for local governments in Finland. European Procurement & Public Private Partnership Law Review 4/2020, s. 292–300.


Yksityisen ja julkisen tahon kumppanuudet kiinnostivat itseäni tuotantotalouden opintojeni loppuvaiheessa. Perehdyin siksi aihetta koskevaan sääntelyyn ja kirjoitin siitä huvikseni yhden akateemisen artikkelin. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:15. Paukku, Eelis. Elinkeinotoiminnan käsite rikoslaissa ja rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamat rajat tulkinnalle. Edilex 2020/47.


Tämä kirjoitus perustui puhtaasti akateemiseen mielenkiintooni. Elinkeinotoiminnan käsite ei ollut millään tavalla selkeä, mutta onnistuin artikkelissani avaamaan hieman, mitä käsite tarkoittaa eri konteksteissa. Kirjoitusta käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:16. Paukku, Eelis & Ramberg, Jari. Lajiliittojen toimet taloudellisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi urheilutoiminnan piirissä. Urheilu ja oikeus 2020, s. 92–111.


Myös urheiluoikeus on itseäni kiinnostava teema, lähinnä tosin harrastusmielessä, vaikka hoidankin joitain aiheeseen liittyviä toimeksiantoja. Kirjoitimme tämän artikkelin yhdessä opiskelu- ja harrastuskaverini, lakimies Jari Rambergin kanssa. Artikkelia koskevan blogikirjotuksen löydät seuraavan linkin takaa:17. Paukku, Eelis. Sustainability as a basic principle for legislation: a case study of drafting laws in Finland. Visions for Sustainability 15 (2021).


Tämän artikkelin kirjoitin siksi, että minulta pyydettiin kirjoitusta erään lehden kestävyyttä käsittelevään erikoisnumeroon. Artikkelia ei lopulta julkaistu siinä lehdessä, mutta sain sen julkaistua myöhemmin toisessa lehdessä. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:18. Similä, Jukka; Soininen, Niko & Paukku, Eelis. Towards Sustainable Blue Energy Production: An analysis of legal transformative and adaptive capacity. Journal of Energy & Natural Resources Law 2021, s. 1-21.


Tämäkin artikkeli liittyi BlueAdapt-hankkeeseen. Vaikka työskentelyni yliopistolla oli jo päättynyt, osallistuin hankkeen koontiartikkelin kirjoittamiseen. Artikkeli oli myös ensimmäinen julkaisuni, joka on julkaistu korkeatasoisessa akateemisessa julkaisussa. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:19. Paukku, Eelis. Verorikoksissa vältetyn veron määrä. Verotus 2/2021, s. 294–307.


Kiinnostuin tästä aiheesta lähinnä akateemisen mielenkiinnon vuoksi. Vaikka teema vaikuttaa aluksi yksinkertaiselta, muuttuu se huomattavan monimutkaisemmaksi, kun teemaan syventyy tarkemmin. Kiinnostus aiheesta eteni lopulta akateemiseksi artikkeliksi, joka julkaistiin Verotus-lehdessä. Artikkelin lopputuloksena oli useita ohjeita siihen, miten rikoshyöty voidaan määrittää verorikoksissa. Aihetta koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:20. Paukku, Eelis & Paukku, Jyrki. Kuntien lakisääteiset velvoitteet ja niiden laiminlyönnit tilintarkastuskertomusten perusteella. Hallinnon tutkimus 3/2021, s. 170–185.


Kirjoitimme tämän artikkelin yhdessä isäni, Lapin yliopiston laskentatoimen lehtorin Jyrki Paukun kanssa. Kirjoitimme artikkelin alun perin jo vuonna 2020, mutta sen julkaisuprosessi kesti hyvin kauan, ja se julkaistiin lopulta loppuvuodesta 2021. Artikkeli julkaistiin korkeatasoisessa kotimaisessa julkaisussa. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:21. Paukku, Eelis; Kuitunen, Vili & Turunen, Joel. Voimakeinot ja vammantuottamus – empiirinen oikeustutkimus voimakeinojen käytössä edellytetystä huolellisuudesta ja tahallisuudesta. Edilex 2021/15.


Tässä artikkelissa käsittelen teemaa, johon törmäsin useaan otteeseen lakitoimistolla työskennellessäni. Kirjoitus liittyy yksityiseen turva-alaan eli järjestyksenvalvontaan ja vartiointiin. Voimakeinojen ja vammantuottamuksen suhde ei ole oikeudellisesti kovinkaan selkeä. Tutkimuksessa selvensimme näiden keskinäistä suhdetta. Kirjoituksen tekemiseen osallistui kaksi notaaritutkielmaansa tekevää opiskelijaa Lapin yliopistolta, jotka käsittelivät aiheeseen liittyvää tuomioistuinaineistoa. Kävimme tutkimuksessa läpi kaikki aiheeseen liittyvät käräjäoikeuden tuomiot 2010-luvulta.


Aihetta käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:


Tämä kirjoitus osoittautui hyvin suosituksi.


22. Jaakko, Markus & Paukku, Eelis. Sääntelykaappauksen teoria – eräs näkökulma lainvalmisteluun. Oikeus 2021 (50)3, s. 340–362. 


Tähän yhteisartikkeliin osallistuin, koska Lapin yliopistolla väitöskirjaansa kirjoittanut Jaakko Markus kysyi minua mukaan aiheeseen, jota hänellä kiinnosti tutkia lisää. Tämän tutkimuksen lopputuloksena syntyi korkeatasoinen artikkeli, joka julkaistiin yhdessä arvostetuimmissa kotimaisista oikeustieteellisissä julkaisuissa. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:23. Paukku, Eelis. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate kriminaalipolitiikan tavoitteiden näkökulmasta. Edilex 2021/20.


Tästä aiheesta kirjoitin puhtaasti akateemisesta mielenkiinnosta. Jäin pohtimaan, miten laillisuusperiaate, josta olin kirjoittanut jo aiemmin, oikeastaan edisti rikosoikeusjärjestelmämme tavoitteiden saavuttamista. Kirjoitin aiheesta artikkelin, jota koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:24. Paukku, Eelis. How could Finland promote renewable energy technology innovation and implementation? Clean Energy 3/5 (2021), s.  447-463.


Tämän artikkelin kirjoitin, koska halusin kirjoittaa vaihtelun vuoksi englanniksi ja kansainväliseen julkaisuun. Kirjoitin artikkelin itseäni kiinnostavasta teemasta ja sain sen julkaistua Clean Energy -lehdessä. Artikkeli käsittelee eri sääntelykeinoja, joilla voitaisiin edistää puhtaan energian tekniikan käyttöönottoa Suomessa. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:25. Paukku, Eelis & Puisto, Aarne. Kilpailukielto 2020-luvulla: näkökulmia kilpailu-, sopimus- ja työoikeudellisiin rajapintoihin. Liikejuridiikka 2/2021, s. 142–170. 


Tämä kirjoitus syntyi, koska blogikirjoituksiani lukenut lakimies Aarne Puisto halusi kirjoittaa aiheesta, ja etsi tutkimukselle toista kirjoittajaa. Kirjoitimme aiheesta yhteisartikkelin, joka julkaistiin Liikejuridiikka-lehdessä. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:26. Paukku, Eelis. Päästökauppa ympäristöpolitiikan kiihdyttäjänä ja rajoittajana. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XIV 2021, s. 117–165.


Kirjoitin artikkelin päästökaupasta akateemisen mielenkiinnon vuoksi. Päästökauppa on kiinnostava teema, jota on tutkittu Suomessa melko vähän oikeustieteellisestä näkökulmasta. Tämän vuoksi kirjoitin aiheesta artikkelin, joka julkaistiin Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirjassa. Artikkelia koskevan blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:27. Hurmelinna-Laukkanen, Pia; Taskila, Sanna & Paukku, Eelis. Innovation management responses to regulation – SUP-directive and replacing plastic. International Journal of Innovation Management 8/25 (2021).


Kirjoitin tämän artikkelin yhdessä Oulun yliopiston kauppatieteen professori Pia Hurmelinna-Laukkasen, sekä pitkäaikaisen yhteistyökumppanini dosentti Sanna Taskilan kanssa. Artikkeli käsittelee sitä, miten yritykset sopeutuivat kertakäyttömuovien kieltoon. Artikkelia käsittelevä blogikirjoitus löytyy seuraavan linkin takaa:28. Paukku, Eelis. Verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta erkaantumisen vaikutukset kirjanpitorikoksen ja veropetoksen yhteyteen. Edilex 2021/47.


Tässä artikkelissa jatkoin verorikosten tutkimista. Käsittelin myös toista itseäni kiinnostavaa aihetta, verotuksen kirjanpitosidonnaisuutta. Sain näitä aiheita yhdistävän artikkelin julkaistua vuoden 2021 lopussa. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:29. Paukku, Eelis. Rikollista vai ei? – Kriminalisointien poistaminen rikoslaista kokonaisuudistuksen jälkeen. Edilex 2021/51.


Tässä artikkelissa tarkastelin toista kertaa kriminaalipolitiikkaa. Tarkastelin, miksi tekoja on poistettu rikoslaista vuoden 1990 jälkeen. Artikkelin tuloksena totean, että rikoslaista poistetaan tekoja lähinnä hallinnollisista syistä. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:30. Paukku, Eelis. Tilintarkastaja ja taloudellinen rikollisuus tarkastuskohteessa. Liikejuridiikka 3/2021, s. 25–52.


Vuoden 2021 lopussa kiinnostuin tilintarkastusoikeudesta suorittaessani HT-tutkintoa. Tällöin opiskelin lisää aiheesta ja kirjoitin tilintarkastusstandardien ja kotimaisen lainsäädännön pohjalta artikkelin siitä, miten tilintarkastajan tulisi reagoida taloudelliseen rikollisuuteen tarkastuskohteessa. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:31. Paukku, Eelis. How tax policies create unexpected results when interest rates are low - a case study of Finnish housing company debt and private investor return. Nordic Tax Journal 2021. 


Tämän artikkelin kirjoitin jo vuonna 2020. Artikkelin julkaisu kuitenkin venyi ja venyi, ja se julkaistiin lopulta vuoden 2021 lopulla. Artikkelissa käsittelen, miten verosääntely johtaa ei-toivottuihin lopputuloksiin, kun korko- ja inflaatioympäristö ovat muuttuneet voimakkaasti siitä ajasta, kun lainsäädäntöä luotiin. Artikkelia käsittelevä blogikirjoitus löytyy seuraavan linkin takaa:32. Paukku, Eelis. Myyjän määritelmä alustataloudessa - alustan rooli myyjänä, komissionäärinä tai välittäjänä. Verotus 2/2022, s. 169–180.


Myös tämä kirjoitus liittyi oikeudellisiin ongelmiin, joihin törmäsin lakitoimistolla aiheeseen liittyviä toimeksiantoja hoitaessani. Kirjoitin aiheesta artikkelin, joka julkaistiin lopulta Verotus-lehdessä. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:33. Paukku, Eelis. EU:n kestävän rahoituksen taksonomian potentiaali kestävän sijoittamisen edistäjänä Suomessa. Liikejuridiikka 1/2022, s. 65–87.


Tämän tutkimuksen kirjoitin Säästöpankkien tutkimussäätiön rahoittamana. Tarkastelin tutkimuksessa sitä, miten EU:n uusi kestävän rahoituksen taksonomia vaikuttaa Suomessa, sekä miten sitä voitaisiin hyödyntää. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:34. Paukku, Eelis. Osakeyhtiön johdon vastuu tilintarkastuksen onnistumisesta. Edilex 2022/15.


Myös tämä artikkeli liittyi vuonna 2021 heränneeseen kiinnostukseeni tilintarkastusoikeudesta. Artikkeli käsittelee nimensä mukaisesti osakeyhtiön johdon vastuuta siitä, että tilintarkastus saadaan suoritettua asianmukaisesti. Kirjoituksessa yhdistän kansallista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:35. Paukku, Eelis. Ympäristörikollisuus - taloudellista rikollisuutta vai puhdasta välinpitämättömyyttä? Defensor Legis N:o 2/2022, s. 483–504.


Tämä artikkeli liittyi vuoden 2021 lopulla heränneeseen kiinnostukseeni ympäristörikoksia kohtaan. Tämä kiinnostus kohosi lopulta niin suureksi, että hankin kaikki 2010-luvun jälkipuoliskon ympäristörikostuomiot, ja kirjoitin niistä useita artikkeleita. Tämä oli ensimmäinen julkaistu artikkeli kyseisestä sarjasta. Artikkelia käsittelevä blogikirjoitus on saatavilla seuraavan linkin takaa:36. Paukku, Eelis. Environmental crime in a welfare state - a case study on the prosecution of environmental crimes in Finland 2015-2020, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice (2021).


Tämä kirjoitus liittyy samaan teemaan kuin edellinen artikkeli eli ympäristörikoksiin. Kirjoitin aiheesta englanninkielisen artikkelin kansainväliseen julkaisuun, jossa vertaillaan eri valtioiden rikosoikeutta. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:37. Paukku, Eelis. Pääomalainan tuotto, luovutus ja menetys tuloverotuksessa 2020-luvulla. Verotus 1/2023, s. 83-92.


Tämä kirjoitus on julkaistu Verotus-lehden numerossa 1/2023. Kirjoitus käsittelee nimensä mukaisesti pääomalainan käsittelyä lainanantajan tuloverotuksessa. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:38. Paukku, Eelis. Ympäristörikoksen eurooppalaistuminen - tapaustutkimus ympäristörikollisuudesta 2010-luvulla. Edilex 2022/29. 


Tämän kirjoituksen julkaisuprosessi oli todella pitkä. Aloitin sen kirjoittamisen vuonna 2021, mutta aihe osoittautui haastavaksi ja jouduin työstämään sitä melko pitkään. Aihetta käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:39. Paukku, Eelis & Siikavirta, Kristian. How have state aid rules been used to counter crises? Edilex 2022/35.


Kirjoitimme tämän artikkelin yhdessä vastaväittäjäni dosentti Kristian Siikavirran kanssa. Artikkeli käsittelee sitä, miten valtiontukea on käytetty erilaisten eurooppalaisten kriisien torjuntaan. Aihetta käsittelevä blogikirjoitus löytyy seuraavan linkin takaa:40. Kärki, Anssi & Paukku, Eelis. Prosessipetoksesta yrityssaneeraushakemuksissa. Edilex 2022/38. 


Kirjoitimme tämän artikkelin Lapin yliopiston tutkija, OTT Anssi Kärjen kanssa. Artikkeli käsittelee harvinaista rikostyyppiä, prosessipetosta. Kirjoitus liittyy tilanteeseen, jossa yrityssaneeraukseen hakeutuva taho antaa vääriä tietoja hakemuksessaan. Tämä kirjoitus johti myöhemmin toiseen julkaisuun prosessipetoksesta, jota käsittelen alempana. Artikkelista on seuraava blogikirjoitus: 41. Paukku, Eelis. Kirjanpitorikos – apurikos vai itsenäinen rikos? Defensor Legis N:o 1/2023 s. 94-110.


Tämä kirjoitus liittyy viimeisimpään kiinnostuksen kohteeni, talousrikoksiin. Artikkeli tullaan julkaisemaan tammikuussa 2023. Artikkelissa käsittelen talousrikostuomioita ja tarkastelen, tehdäänkö kirjanpitorikos muihin talousrikoksiin liittyen, vai tehdäänkö sitä yleensä yksin. Artikkelin tulosten perusteella kirjanpitorikos on usein liitännäinen muihin talousrikoksiin. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät tästä:42.  Kähkönen, Juho & Paukku, Eelis. Oikeudenmukaisuus ja vihreän siirtymän kustannukset. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2022 s. 79–160.


Tässä kirjoituksissa päädyimme tarkastelemaan suuria filosofisia ja periaatteellisia kysymyksiä siitä, keiden tulisi maksaa ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset. Kävimme tutkimuksessa läpi useita moraalifilosofisia lähestymistapoja ongelmaan. Aihetta käsittelevän blogikirjoituksen löydät tämän linkin takaa:43. Kaisto, Janne & Paukku, Eelis. Virtuaalivaluutat, niihin liittyvät palvelut ja asiakasvarojen säilyttäminen. Liikejuridiikka 3/2022 s. 8–44. 


Tämä artikkeli liittyy Lapin yliopiston hankkeeseen, jossa käsiteltiin lohkoketjuja ja niiden kouluttamista. Hankkeen ohella kirjoitimme yhteisartikkelin virtuaalivaluutoista, jossa pohdimme erityisesti niihin liittyviä velvoitteita eri palveluntarjoajien osalta. Aihetta käsittelevän blogikirjoituksen löydät tämän linkin takaa:44. Paukku, Eelis. Maksukyvyttömyydestä johtuva kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönti tekorikosoikeuden ja syyllisyysperiaatteen näkökulmasta? Edilex 2022/45.


Tässä artikkelissa tarkastelin taas kirjanpitorikostuomiota. Tällä kertaa tutkimuskohteena oli, miten maksukyvyttömyys vaikuttaa kirjanpitorikoksen arviointiin. Tutkimuksen tuloksena totesin, että maksukyvyttömyyteen vetoaminen ei oikeuskäytännön perusteella ole tehokas tapa välttyä kirjanpitorikostuomiolta. Aihetta käsittelevän blogikirjoituksen löydät tämän linkin takaa:45. Puhakainen, Essi & Paukku, Eelis. Maalaiskylästä kansakunnan tietoisuuteen - tapaustutkimus kunnianloukkauksesta sosiaalisen median ja internetin aikakaudella. Defensor Legis 2/2023, s. 245–258.


Tämä kirjoitus käsitteli tutkimusta, jossa kävimme läpi melkein vuosikymmenen kaikki kunnianloukkaustuomiot toimistomme toisen lakimiehen Essi Puhakaisen kanssa. Tässä artikkelissa tarkastelimme, miten internet on muuttanut kunnianloukkauksista annettuja tuomiota ja miten internet ylipäätään näkyy tällaisessa rikollisuudessa. Aihetta käsittelevän blogikirjoituksen löydät tästä:46. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Kunnia ja sukupuoli - sukupuolten väliset erot kunnianloukkausrikoksissa. Edilex 2023/2.


Tämä artikkeli on kunnianloukkaussarjamme toinen artikkeli. Tässä artikkelissa käsittelemme sitä, miten miehet ja naiset eroavat kunnianloukkausrikosten uhreina ja tekijöinä. Artikkeli tuotti runsaasti uutta tietoa aiheesta ja osoitti, että kunnianloukkausrikollisuus eroaa merkittävästi muusta rikollisuudesta. Aihetta käsittelevän blogikirjoituksen löydät tästä:47. Korhonen, Marjaana & Paukku, Eelis. Kirjanpidon oletuksesta toiminnan jatkuvuudesta ja sen sitovuudesta verotuksessa. Edilex 2023/5.


Tämä artikkeli liittyi opinnäytetyöhön, jota kommentoin useaan otteeseen. Kirjoitimme opinnäytetyön tekijän kanssa aiheesta artikkelin, joka käsitteli kirjanpidon jatkuvuusolettamaa sekä kansallisten että kansainvälisten tilinpäätössääntöjen nojalla. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät tästä:48. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Kunnia 2020-luvun Suomessa – empiirinen tutkimus kunnianloukkaustuomioista. Edilex 2023/6.


Tämä oli kunnianloukkausprojektimme toistaiseksi viimeinen artikkeli. Tässä käsittelemme yläkysymystä siitä, mitä kunnia oikeastaan on ja miten se näkyy rikostapauksissa. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät tästä:49. Paukku, Eelis & Kimpimäki, Minna. Rajanvedosta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä talousrikoksissa: Miten rangaistuslajin valinta ohjaa rangaistuksen mittaamista? Lakimies 3-4/2023, s. 462-484.


Tässä on todennäköisesti akateemisen urani laadukkain artikkeli. Korkeatasoisessa kotimaisessa julkaisussa, Lakimiehessä, julkaistu yhteisartikkeli käsittelee talousrikosten rangaistuksia ja niiden mittaamiseen vaikuttavia seikkoja. Artikkeli on tehty tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Artikkelia käsittelevän blogikirjoituksen löydät tästä:50. Jaakko, Markus & Paukku, Eelis. Prosessipetos – etenkin totuusvelvollisuuden, itsekriminointisuojan ja avustajan vastuun kannalta. Oikeustiede - Jurisprudentia LVI:2023 s. 145-211.


Yksi tuoreimpia artikkeleitani on Oikeustiede – Jurisprudentia -lehdessä julkaistu yhteisartikkeli prosessipetoksesta. Artikkelissa käsittelemme prosessipetosta syvällisemmin sekä analysoimme rikoksen tunnusmerkistöä prosessinormien näkökulmasta. Aiheesta on tuore blogikirjoitus:51. Paukku, Eelis. Pricing in Finland: Balancing policy goals. Nordic Tax Journal 2023.


Tässä artikkelissa käsittelen hiiliverojen historiaa Suomessa. Artikkeli on saatavilla avoimesti Nordic Tax Journalin sivuilla.


52. Paukku, Eelis. Asiantuntijayhtiön verotukselliset erityispiirteet. Liikejuridiikka 2/2023, 114-133.


Artikkelissa käsittelen asiantuntijayhtiöiden verotuksen erityispiirteitä. Asiantuntijayhtiöitä ovat esimerkiksi lakitoimistot, tilintarkastusyhteisöt, kiinteistönvälittäjät ja suunnittelutoimistot. Näiden verotukseen liittyy useita erityispiirteitä ja verosuunnittelupaineita. Aihetta käsittelevän blogikirjoituksen löydät seuraavan linkin takaa:53. Paukku, Eelis. Ympäristörikosten rikoshyödystä – liiketaloudellinen näkökulma rikoshyötyyn. Ympäristöjuridiikka 4/2023.


Ympäristöjuridiikka-lehteen hyväksytty artikkelini julkaistaan talvella 2023.

 

Vertaisarvioimattomat tekstit


Tämän lisäksi olen julkaissut akateemisissa lehdissä kaksi vertaisarvioimatonta tekstiä.

1. Paukku, Eelis. Kestävyyden käsitteestä suomalaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa. Oikeus 3/2023, s. 191-200.


Artikkelissa käsittelen sitä, mitä kestävyysoikeus oikeastaan tutkii ja mitä kestävyysoikeutta käsittelevissä artikkeleissa on tutkittu. Artikkeli on kriittinen katsaus siihen, onko kestävyysoikeus vain uusi nimi ympäristöoikeudelle. Aihetta käsittelevä blogikirjoitus julkaistaan joulukuussa.


2. Paukku, Eelis & Ramberg, Jari. Lajihierarkian ja yhdistyslain välinen suhde – case päävalmentajan asema ITF Taekwon-dossa. Urheilu ja oikeus 2018.

Tässä kirjoituksessa käsittelimme urheiluoikeudellista kysymystä ja miten kamppailulajien erityispiirteet vaikuttavat yhdistyslain tulkintaan.


Yhteenveto


Olen kiinnostunut akateemisella urallani useista teemoista, kuten kauppaoikeudesta, vero-oikeudesta, rikosoikeudesta, ympäristöoikeudesta, kriminaalipolitiikasta ja eurooppaoikeudesta. Mielenkiinnon kohteeni vaihtelevat usein ja ne tulevat vaihtelemaan jatkossakin. Tällä hetkellä tutkin paljon kirjanpito- ja vero-oikeutta, minkä lisäksi olen mukana tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan hallinnollisia sanktioita. 

 

Lue lisää teemakirjoituksiamme:


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, väitöskirjatutkija), DI (Tuotantotalous)

KHT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196

 

 

 

55 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page