top of page

Saako Suomeen tuoda ydinaseen?

Suomen NATO-jäsenyyden edistyessä on käyty paljon keskustelua siitä, johtaako NATO-jäsenyys siihen, että Suomeen tuodaan ydinaseita. Tähän liittyy kuitenkin runsaasti lainsäädäntöä, ja ydinaseiden tuominen Suomeen edellyttäisi lainsäädäntömuutoksia. Tässä blogikirjoituksessa käsittelen ydinaseisiin liittyvän lainsäädännön ja sen historian.


Ydinsulkusopimus


Suomi on liittynyt niin sanottuun ydinsulkusopimukseen eli vuoden 1968 sopimukseen ydinaseiden leviämisen estämisestä. Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa jokainen sopimusvaltio sitoutuu siihen, että ydinaseita ei siirretä minkään muun valtion hallintaan, kuin sellaisen valtion, jolla on jo ydinaseita. Sopimuksen toisessa artiklassa sitoudutaan siihen, että sopimusvaltiot eivät ota vastaan ydinaseiden hallintaa.


Tämä tarkoittaa, että ydinaseet eivät saisi Suomessa siirtyä Suomen hallintaan. Tällöin Suomeen tuotavien ydinaseiden tulisi olla muiden, nykyisten ydinasevaltioiden hallinnassa, mikä tarkoittaisi käytännössä että muiden valtioiden henkilöstö huolehtisi niiden ylläpidosta ja käyttövalmiudesta. Toinen vaihtoehto olisi, että Suomi eroaisi ydinsulkusopimuksesta. Tämä ei kuitenkaan ole kovin realistinen vaihtoehto. Käytännössä sopimus estää sen, että Suomi ei hanki itselleen ydinasetta, mutta Suomessa voisi sopimuksen perusteella kuitenkin olla muiden valtioiden joukkoja ja niiden hallinnassa olevia ydinaseita.


Kansallinen lainsäädäntö


Nykyisellään ydinenergialain 4 §:ssä on säännös ydinräjähteistä: ”Ydinräjähteiden maahantuonti samoin kuin niiden valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty.” Tämän lisäksi lain 73 §:ssä todetaan, että tällainen ydinräjähde on tuomittava menetettäväksi valtiolle. Käytännössä pykälä tarkoittaa ehdotonta kieltoa sille, että Suomen maaperällä olisi ydinase. Ydinasetta ei saa tuoda maahan eikä valmistaa Suomessa. Myös ydinräjähteen räjäyttäminen Suomessa on kielletty, mikä on kieltona merkityksellinen lähinnä ydinkokeiden kannalta. Ydinenergialaissa oli aiemmin myös rangaistussäännös, ydinräjähderikos. Tämä kuitenkin siirrettiin rikoslakiin vuonna 1993 rikoslain kokonaisuudistuksessa.


Nykyään rikoslain 32 luvun 6 §:ssä on oma rangaistussäännös ydinräjähderikoksesta. Tämä pykälä kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:


Joka tuo Suomeen taikka hankkii, valmistaa, kuljettaa, toimittaa, pitää hallussaan, kehittää tai räjäyttää ydinräjähteen tai harjoittaa tutkimustoimintaa sen valmistamista varten, on tuomittava ydinräjähderikoksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.


Ydinräjähderikoksesta tuomitaan myös se, joka räjäyttää ydinräjähteen Etelämanneralueella.

Yritys on rangaistava.”


Aiemmin rangaistavaa oli maahantuonti, valmistaminen ja räjäyttäminen. Vuonna 2018 tätä jouduttiin laajentamaan terrorismirikoksia koskevan EU-direktiivin vuoksi. Direktiivissä edellytettiin, että jäsenvaltiot kriminalisoivat edellä mainittujen lisäksi ydinaseiden hankinnan, kuljetuksen, toimituksen, tutkimuksen ja kehittämisen. Tämän vuoksi pykälään lisättiin uusia tekotapoja.


Pykälää ei ole koskaan sovellettu. Käytännössä pykälä kattaa kaikenlaisen ydinaseiden tuomisen Suomeen. Rikoslakia voitaisiin toki muuttaa niin, että siinä kriminalisoitaisiin vain oikeudeton tuominen. Tällöin lain nojalla tapahtuva, sotilaalliseen yhteistyöhön perustuva ydinaseiden tuonti Suomeen voitaisiin muuttaa sallituksi suhteellisen yksinkertaiseksi. Koko pykälän poistaminenei ole mahdollista EU-direktiivin ja ydinsulkusopimuksen vuoksi.


Yhteenveto


Lainsäädäntö ei nykyisellään salli ydinaseiden tuomista Suomeen. Kaikenlainen maahantuonti johtaisi nykyisellään rikostuomioon ja ydinaseiden haltuunottoon valtiolle. Ydinsulkusopimuksen vuoksi Suomi ei saa ottaa haltuunsa ydinaseita. Näistä syistä lainsäädäntöä tulisi muuttaa, jos Suomen NATO-jäsenyyden myötä Suomeen haluttaisiin tuoda liittolaisvaltioiden ydinaseita.


Lue lisää rikosoikeudellisia kirjoituksiamme:OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, tohtorikoulutettava), DI (Tuotantotalous)

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

HT-tilintarkastaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF044 9755 196778 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page