top of page

KPF:n biokaasuosaaminen

KPF:n biokaasuosaaminen

Biokaasu on yksi kokonaisuus, missä toimistollamme on poikkeavan laaja osaamiskokonaisuus. Olemme toteuttaneet runsaasti erilaisia biokaasuun ja biokaasuvoimaloihin liittyviä toimeksiantoja eri asiakkaille, minkä vuoksi meillä on runsaasti kokemusta erilaisista biokaasutoimeksiannoista ja erilaisista liiketoiminnasta. Olemme hankkineet sekä oikeudellista että kaupallista kokemusta tällaisista toimeksiannoista. Käyn tässä blogikirjoituksessa läpi, millaisia toimeksiantoja olemme hoitaneet biokaasun parissa. Olen myös kirjoittanut biokaasuvoimaloihin liittyen akateemisia julkaisuja, joita löydät näiden linkkien takaa.


Voimaloiden luvat


Olemme osallistuneet biokaasulaitosten eri lupien hakemiseen ja tarkasteluun. Olemme avustaneet asiakkaitamme eri lupatarpeiden selvittämisessä ja lupien kannalta keskeisissä seikoissa. Olemme neuvoneet sekä lupahakemuksissa että ennakollisessa suunnittelussa, jossa on arvioitu erilaisia toteutusvaihtoehtoja siitä näkökulmasta, millainen luvantarve niillä on ja millainen mahdollisuus eri toteutuksilla on saada lupia.


Tämän lisäksi olemme myös avustaneet asiakkaita hallintoprosesseissa, kun asiakkaidemme saamista ympäristö- ja rakennusluvista on valitettu, tai jos asiakkaamme on halunnut valittaa saamistaan lupapäätöksistä. Olemme useissa tapauksissa saaneet kumottua ympäristölupapäätöksiä, joissa asiakkaamme olemassa olevaa tai suunniteltua laitostoimintaa on rajoitettu perusteetta.


Tämän lisäksi olemme osallistuneet usean biokaasulaitoksen YVA-selostuksen laatimiseen. Yhteistyökumppanimme MACON Oy on hankkinut meiltä ympäristöoikeudellista osaamista useaan YVA-hankkeeseen, joita on toteuttanut asiakkailleen. YVA-menettelyssä oikeudellinen osaaminen on usein tarpeellista erityisesti silloin, jos asiassa on ympäristöluvitukseen tai kaavoitukseen liittyviä erityiskysymyksiä, jotka tulee huomioida selostuksessa.


Voimaloiden rahoitus ja julkinen raha


Olemme avustaneet asiakkaitamme yksityisen ja julkisen rahan hankkimisessa voimalaitoksille. Olemme avustaneet erilaisissa rahoituskierroksissa, joissa voimalaitosyhtiöihin on hankittu yksityistä oman pääoman ehtoista rahaa. Näissä hankkeissa olemme tehneet mm. yhtiöiden arvonmääritystä, osakassopimuksia, esisopimuksia ja rahoitussitoumuksia. Samalla olemme neuvoneet myös vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen järjestämisessä, vakuuksien suunnittelussa sekä oman ja vieraan pääoman rahoituksen ehtojen yhteensovittamisessa niin, että rahoitusta on saatavilla.


Olemme myös avustaneet useissa hankkeissa julkisten tukien hakemisessa. Biokaasuvoimaloille on saatavilla erilaisia investointiavustuksia, joiden hakemuksia olemme auttaneet laatimaan sekä itse että alihankintana yhteistyökumppaneillemme. Olemme tehneet näihin hakemuksiin useita laskelmia ja ennusteita investoinnista ja sen kannattavuudesta. Olemme myös tarkastaneet, että hakemus ja suunnitelma täyttävät tukikelpoisuuden ehdot.


Tämän lisäksi olemme jo suunnitteluvaiheessa osallistuneet laitosinvestoinnin suunnitteluun sellaiseksi, että se täyttää erilaiset kriteerit julkisen rahoituksen saamiseksi. Uusimpana kriteeristönä on ei merkittävää haittaa-periaate (DNSH- Do No Significant Harm), joka on asetettu edellytykseksi useaan julkiseen rahoitukseen. Olemme myös arvioineet, millä tavalla hankkeet tulee toteuttaa, jotta ne voivat päästä korkeamman tukiprosentin piiriin.


Olemme myös avustaneet asiakkaitamme tilanteissa, joissa valtiontukea on lähdetty perimään takaisin. Olemme menestyksekkäästi vieneet hallintoprosessiin tapauksia, joissa asiakkaaltamme on pyritty perimään aiheettomasti valtiontukea takaisin. Näissä on usein saavutettu euromääräisesti merkittäviä summia.


Toisella puolen pöytää olemme myös olleet yhtenä osallisena konsortiossa, jolle Ympäristöministeriö on ulkoistanut tiettyjen ravinnekierrätyshankkeiden valvonnan. Olemmekin valvoneet tukiehtojen täyttymistä ja hankkeen toteutusta erilaisissa biokaasuun liittyvissä hankkeissa myös toisella puolen pöytää, mikä antaa hyvin erilaista näkökulmaa aiheeseen. Samalla olemme päässeet tutustumaan uudenlaisiin hankkeisiin, joissa tavoitellaan hieman eri asioita investoinnilla tai kehityshankkeella.


Hankinnat


Biokaasuun liittyvät julkiset hankinnat ovat myös osaamisemme ytimessä. Olemme avustaneet asiakkaitamme laatimaan tarjouksen ja neuvottelemaan sopimuksia useissa biokaasuvoimalan kilpailutuksissa. Olemme tarkastaneet hankinta-asiakirjoja ja kiinnittäneet huomiota oikeudellisesti ja kaupallisesti merkittäviin ehtoihin. Näiden lisäksi olemme myös avustaneet laatimaan tarjouksen, joka täyttää tarjouspyynnön vaatimukset.


Olemme myös avustaneet kilpailutusten toteuttamisessa. Olemme laatineet hankinta-asiakirjoja kilpailutuksiin, joissa on hankittu biovoimaloita. Olemme suunnitelleet hankintoja, jotta tilaaja saa tarvitsemansa ratkaisun kilpailutuksessa. Tämän lisäksi olemme avustaneet asiakkaitamme hankintaprosessin läpiviennissä suunnitteluvaiheesta mahdollisiin valitusmenettelyihin.


Sopimukset ja riidat


Olemme tehneet useita sopimuksia kotimaisiin ja kansainvälisiin biokaasulaitostoimituksiin. Olemme avustaneet sekä ostajaa että myyjää näissä sopimuksissa. Olemme myös avustaneet pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välisten sopimusten kanssa. Sopimuksiin liittyvät palvelumme ovat kattaneet sopimusten laatimista, tarkistusta ja neuvotteluissa avustamista.


Meillä on kokemusta myös erilaisista biokaasulaitoksen käyttöön liittyvistä konflikteista. Olemme avustaneet erilaisissa riita-asioissa, jotka liittyvät voimaloiden käyttöön tai niiden tukitoimintoihin. Näiden lisäksi olemme auttaneet toiminnassa olevien voimaloiden myynnissä ja ostamisessa.


Verotus ja lainsäädäntö


Osa biokaasuun liittyvistä palveluistamme on ollut lainsäädännön sisällön selvittämistä. Olemme selvittäneet hankkeiden suunnitteluvaiheessa verotusta ja muita ohjauskeinoja. Olemme myös tarkastelleet kestävyysjärjestelmän hyötyjä erityisesti veroetujen näkökulmasta biokaasun eri käyttötarkoituksia mallintaen.


Olemme myös tarkastelleet ympäristölainsäädännön ja politiikan pitkän aikavälin kehitystä osana investointisuunnitelma ja niiden ennusteita. Yksi erityisosaamisemme liittyy hiilen hinnoitteluun päästökaupan ja verotuksen muodossa ja miten sillä tullaan ohjaamaan erilaisia biokaasun raaka-ainevirtoja. Olemme tehneet hiilidioksidipäästöjen hintaan laskennallista mallintamista ja arvioineet sen vaikutusta investointien kannattavuuteen. Tämän lisäksi olemme ennustaneet näihin malleihin eri skenaarioita aiemman kotimaisen ja EU-tason ympäristöpolitiikan kehityksen perusteella.


Lopuksi


Olemme työskennelleet biokaasun parissa enemmän kuin lähes mikään muu kotimaisista lakiasiaintoimistoista. Perinteisten ja tavallisten juridisten palveluiden lisäksi olemme myös tarjonneet palveluita kaupalliseen laskentaan rahoitusta ja investointisuunnittelua varten. Näiden toimeksiantojen aikana olemme hankkineet kokemusta hyvin erilaisista biokaasulaitoshankkeista sekä investoinnin että toiminnan aikana. Näiltä osin pystymmekin tuottamaan hyvin korkealaatuisia palveluita ja korkealla varmuudella.

 

 Lue lisää teemakirjoituksiamme:


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, väitöskirjatutkija), DI (Tuotantotalous)

KHT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 1969 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentare


bottom of page