top of page

Tuulivoimaloista ei aiheutunut maisemahaittaa - oikeustapauskommentti KHO 2021:52

Tässä blogikirjoituksessa käsittelen pitkään puhuttanutta teemaa: aiheuttaako tuulivoima maisemahaittaa ja milloin maisemahaitta voi olla peruste kumota kaavapäätös? Tuulivoima on jatkuvasti yleistyvä energiantuotantomuoto, jonka varaan on rakennettu merkittävä osa kansallisesta energiastrategiasta. Tuulivoiman yhtenä suurimpana haittana pidetäänkin siitä aiheutuvia maisemahaittoja, jotka johtavat usein valituksiin kaavoista ja rakennusluvista, mikä haittaa tuulivoimahankkeita merkittävästi. Tapauksessa Korkein hallinto-oikeus katsoi, että maisemahaitta ei ole niin merkittävä, että kaava tulisi kumota. Blogikirjoitus on normaalia lyhyempi, koska myös käsitelty tuomio on melko lyhyt ja siksi kirjoitettavaa ei ole paljon.


Maisemahaitta maankäyttö- ja rakennuslaissa


Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sisältää rakentamista ja kaavoitusta koskevan yleissääntelyn. Maiseman arvo tunnustetaan MRL:ssä kattavasti: maakunta- ja yleiskaavaa laadittaessa on MRL 28 ja 39 §:n mukaan huomioitava kaavan vaikutukset maisemaan. MRL 50 §:n mukaan myös asemakaavassa on huomioitava maisemakuva. Tuulivoimarakentamista koskevassa kaavassa on 77 b §:n mukaan vielä erityisesti huomioitava tuulivoiman sopeutuminen ympäristöön. Maiseman käsitettä ei määritellä lainsäädännössä, ja lain esitöissäkin toteamukset ovat melko niukkoja. Käytännössä puhutaan vain tapauskohtaisesta arvioinnista mikä tarkoittaa sitä, miellyttääkö ratkaisu ihmissilmää. Esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 141/2010 maisemahaitta kuvataan seuraavasti:


Tuulivoimarakentamisella on useissa tilanteissa merkittävä vaikutus juuri maisemaan ja ympäristöön, minkä vuoksi tuulivoimarakentamisen sijoittumista ohjaavaa yleiskaavaa laadittaessa tulisi ottaa erityisesti huomioon tuulivoimaloiden rakentamisen sopeutuminen maisemaan ja muuhun ympäristöön sekä maiseman mahdolliset erityispiirteet. Lainkohdassa tarkoitettua mainintaa tuulivoimarakentamisen sopeutumisesta ympäristöönsä tulisi tulkita kunkin rakentamishankkeen tapauskohtaisista olosuhteista lähtien.


Oikeuskäytännössä voimaloita on pidetty maisemalle haitallisena lähes aina, jos ne vain ovat nähtävissä. Mitä maisemallisesti arvokkaammalle alueelle ne näkyvät, sitä haitallisempana niitä pidetään. Tuulivoimalat ovat erityisen haitallisia silloin, jos ne ovat samassa näkymässä kuin arvokas kulttuurinäkymä tai luontokohde. Näistä syistä tuulivoimarakentaminen on käytännössä kiellettyä useilla alueilla.


Tapauksen taustat


Pohjanmaalla sijaitseva Mustasaaren kunta hyväksyi 23.2.2017 osayleiskaavan, jossa Merkkikallion alueelle sallittiin tuulivoimaloiden rakentaminen. Kyseinen alue sijaitsee Mustasaaren ja Vaasan alueilla ja molemmat hyväksyivät osaltaan aluetta koskevan kaavan. Kaksi henkilöä valittivat päätöksestä kunnallisvalituksella, johon kaikki kunnan asukkaat ovat oikeutettuja. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 26.6.2019 antamallaan tuomiolla. Molemmat valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Korkeimman hallinto-oikeuden johtopäätökset


Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, että tuulivoima sinällään aiheuttaa maisemahaittaa ja haitta voi olla vakavakin riippuen tuulivoimapuistojen sijainnista. Voimaloiden on tarkoitus sijaita valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen eli Kyrönjokilaakson lähellä. Kaavoituksessa ja YVA-menettelyssä oli mukana runsaasti havainnekuvia joista arvioitiin tuulivoimapuistojen vaikutusta maisema-alueeseen. Näiden kuvien ja laskelmien perusteella voimalat eivät erotu asutuskeskittymissä. Voimalat rakennettiin keskelle metsää ja ne näkyivät Kyrönjokilaaksoon. Yksittäiset voimalat voivat jopa aiheuttaa maisemahaittaa tuulivoimapuistoa enemmän, koska puisto muodostaa yhtenäisen näkymän eli uuden maiseman.


Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi ratkaisussaan, että kaava saa aiheuttaa haitallisia seurauksia, kunhan ne ovat tasapainossa kaavan tavoitteiden kanssa. Haittojakin aiheuttava kaava voidaan laatia, kunhan sisältövaatimukset otetaan huomioon ja muut maankäytön tarpeet tasapainotetaan haittojen kanssa. Tällä perusteella valitus hylättiin.


Yhteenveto


Tuulivoimalat aiheuttavat maisemahaittaa. Tämä haitta voi estää tuulivoiman sallimisen kaavassa. Käytännössä tätä voi kuitenkin käydä vain maisemallisesti arvokkailla alueilla, kuten jokilaaksoissa tai historiallisilla peltomaisemilla. Maisemahaitta voi olla merkittävää myös, jos useat ihmiset kärsivät siitä. Käytännössä tämä tarkoittaisi tuulivoimaloiden näkymistä kaupunkialueille. Maisemavaikutukset tulee kuitenkin selvittää asianmukaisesti, jotta päätös olisi tehty kuntalain vaatimalla tavalla oikein. Tämä voi vaatia esimerkiksi havainnekuvien käyttämistä. Maisemaperusteiset valitukset tuulivoimasta tulevat tuskin menestymään jatkossakaan.


Lue lisää oikeustapauskommenttejamme


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka), DI(Tuotantotalous)

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196
230 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page