top of page

Onko kuntosalien sulkeminen laiton koronarajoitus? Hallinto-oikeus keskeytti kuntosalien sulun

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 30.12.2021 antamallaan välipäätöksellään osittain keskeyttänyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 22.12.2021 tekemän päätöksen täytäntöönpanon. Keskeyttämispäätös on tehty kolmijäsenisessä kokoonpanossa, johon on kuulunut kahden ammattituomarin lisäksi tartuntatauteihin perehtynyt erikoislääkärijäsen.


Välipäätöksellä hallinto-oikeus keskeyttää aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai yksilöliikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja koskevilta osin. Välipäätös on voimassa kunnes valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään. Vielä tässä vaiheessa asian käsittelyä on pidettävä tulkinnanvaraisena, onko asiassa menetelty tartuntatautilain 58 g §:n 5 momentin mukaisesti.


Lainsäädäntö


Asiassa sovellettu tartuntatautilain 58 g on uusi pykälä, joka lisättiin tartuntatautilakiin vuonna 2021. Pykälän nimi on ”Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”. Pykälä on väliaikaisesti voimassa 31.12.2021 ASTI. Pykälä on hyvin pitkä, ja sen sisältö kuuluu kokonaisuudessaan:


Jos on ilmeistä, että 58 d §:n mukaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä covid-19-epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan kaikkia 4 momentin mukaista toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat on suljettava asiakkailta ja osallistujilta. Sen lisäksi, mitä hallintolain 44 §:ssä säädetään, päätöksessä on todettava, mitä covid-19-taudin leviämiselle erityisen tartuntariskin muodostavalla toiminnalla sekä yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Kunnan tekemässä samanaikaisesti voimassa olevassa päätöksessä asetetut velvoitteet täydentävät kunnan alueella voimassa olevia aluehallintoviraston päätöksellä asetettuja velvoitteita.


Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös saadaan tehdä vain, jos:


1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saatavilla, aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 50;

2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella; ja

3) tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumiseen.


Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on viipymättä ilmoitettava sijaintialueensa kunnille ja aluehallintovirastolle 2 momentissa tarkoitetun tilanteen olemassaolosta tai perustellusta uhasta tilanteen syntymiselle.


Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita niiden harjoittaessa 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa seuraavissa tiloissa:


1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;


2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;


3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;


4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;


5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;


6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.


Edellä 1 momentissa tarkoitettua päätöstä tehtäessä on otettava huomioon tiedossa oleva asiantuntemus siitä, muodostaako asiakkaiden tai osallistujien fyysinen läheisyys toisiinsa tai yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrä tai muu sijoittuminen tilassa taikka taudin leviäminen pintojen välityksellä erityisen riskin covid-19-taudin leviämiselle, sekä se, onko toiminnassa tai siihen käytettävissä tiloissa erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle.


Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.


Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen saa tehdä enintään kahden viikon ajaksi kerrallaan. Päätöksen ajantasaisuutta on tarkoin seurattava ja se on välittömästi kumottava, jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset eivät enää täyty.


Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 4 momentissa tarkoitetuista toiminnasta ja tiloista.”


Pykälä mahdollistaa sen, että aluehallintovirasto voi määrätä tiettyjä paikkoja, kuten kuntosalit ja kauppakeskusten yleiset tilat, suljettavaksi, jos covid-19 epidemiaa ei voida muuten torjua. Päätös ei saa koskea ammattiurheilua, ja sen voi tehdä vain kahdeksi viikoksi kerrallaan.


Asiantuntemukseen perustuva riskiarvio


Tapauksessa tulkittiin pykälän viidettä momenttia. Tämän momentin mukaan:


Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon tiedossa oleva asiantuntemus siitä, muodostaako asiakkaiden tai osallistujien fyysinen läheisyys toisiinsa tai yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrä tai muu sijoittuminen tilassa taikka taudin leviäminen pintojen välityksellä erityisen riskin covid-19-taudin leviämiselle, sekä se, onko toiminnassa tai siihen käytettävissä tiloissa erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle.


Momentin tarkoituksena on, että viranomaiset eivät sulkisi toimintoja tarpeettomasti. Jotta tilojen sulkeminen olisi tarpeellista, tulee tilojen muodostaa erityinen riski taudin leviämiseksi ja mahdollistaa merkittävien tartuntaketjujen syntyminen. Momentissa viitataan tiedossa olevaan asiantuntemukseen eli viimeisimpään tutkimustietoon siitä, miten ja missä tauti leviää.


Hallinto-oikeuden päätös


Tapauksessa kuntokeskus Liikku Oy sekä eräs yksityishenkilö valittivat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 22.12.2021, PSAVI/11478/2021, jossa AVI määräsi kuntosalit ja useita muita tiloja suljettavaksi. Hallinto-oikeus keskeytti AVI:n päätöksen täytäntöönpanon kuntosalien ja muiden liikuntapaikkojen osalta siihen asti, että se antaa asiassa lopullisen ratkaisun. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan tässä vaiheessa on tulkinnanvaraista, onko AVI:n päätös perustunut liikuntapaikkojen osalta viimeiseen asiantuntijatietoon taudin leviämisestä ja tartuntariskeistä. Päätöksen tekivät kaksi tuomaria sekä kolmantena jäsenenä toiminut tartuntatauteihin perehtynyt erikoislääkärijäsen.


Päätös perustui erityisesti siihen, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) oli arvioinut yksilöurheiluun ja -liikuntaan käytettävien sisätilojen riskin kaikkein vähäisimmälle tasolle ja arvioinut tartuntariskit hyvin vähäisiksi. Tästä huolimatta aluehallintovirasto oli määrännyt tällaiset suljettavaksi, eikä se ollut merkittävästi perustellut riskiarviotaan.


Mitä tämä päätös tarkoittaa


Kuntosalit aukeavat Pohjois-Pohjanmaalla toistaiseksi. Hallinto-oikeus antaa lähitulevaisuudessa lopullisen ratkaisunsa siitä, onko sulku kuntosalien osalta tartuntatautilain vastainen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta valitetaan hyvin todennäköisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antaa asiassa ratkaisunsa hyvin todennäköisesti sulkutoimien päättymisen jälkeen. Jos hallinto-oikeus katsoo päätöksen lainvastaiseksi, pysyvät kuntosalit ja muut liikuntapaikat avoinna, ellei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Tämä väliaikaispäätös sen sijaan saattaa johtaa useisiin vastaaviin päätöksiin muualla Suomessa, missä kuntosaleja on suljettu. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että joku valittaa AVI:n sulkupäätöksistä hallinto-oikeuteen. Päätöksestä voi valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Käytännössä esimerkiksi kuntosaliyrittäjillä on valitusoikeus, koska päätös koskee heidän elinkeinotoimintaansa.Lue lisää teemakirjoituksiamme:OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, tohtorikoulutettava), DI (Tuotantotalous)

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF044 9755 196148 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page