top of page

Miten välttää tilintarkastuskertomuksen mukautus jatkuvuusperusteella?

Heikkoina taloudellisina aikoina tilinpäättäjät alkavat pohtimaan, miten välttää tilanne, jossa tilintarkastuskertomusta mukautetaan toiminnan jatkuvuuden vuoksi. Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen vaikuttaa useiden luottoluokittajien arvioon yrityksestä, riippumatta mukautuksen syystä, mikä voi syöstä yrityksen nopeampaan syöksykierteeseen rahoituksen saannin vaikeutuessa. Tilintarkastuskertomuksen mukautuksen jatkuvuusongelmien vuoksi voi kuitenkin välttää hyvin helpolla keinolla: anna tilinpäätöksessä oikeat ja riittävät tiedot. Käsittelen tässä blogikirjoituksessa jatkuvuuden perusteella tehtävää tilintarkastuskertomuksen mukautusta tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta.


Jatkuvuusolettamasta


Olen kirjoittanut kirjanpidon jatkuvuusolettamasta pidemmän blogikirjoituksen, jonka löydät tästä. Tilinpäätös on sallittua laatia jatkuvuusolettamalla, jos on todennäköistä, että yritys voi jatkaa seuraavan tilikauden ilman konkurssia. Tämän kysymyksen tarkastelu on tilintarkastajan harkinnassa ensimmäinen vaihe, voidaanko jatkuvuusolettamaa soveltaa lainkaan. Tätä koskeva velvoite on kansainvälisten tilintarkastusstandardien kohdassa 570:17:


Tilintarkastajan on arvioitava, onko hankittu tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä siitä, onko johdon ollut asianmukaista käyttää tilinpäätöksen laatimisessa toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa laskentaperustetta, ja tehtävä tästä johtopäätös


Jotta johto voisi tehdä perustellun johtopäätöksen siitä, voiko yhtiö jatkaa toimintaansa seuraavan tilikauden, johdolla tulee olla käsitys siitä, voiko yhtiö selvitä kaikista erääntyvistä velvoitteistaan. Jatkuvuusarvio on pitkälti kannattavuus- ja kassavirtalaskentaa. Jos toiminta on voitollista, arvio on suhteellisen yksinkertaista. Tällöin yrityksen johdon tulee arvioida, tuleeko yritys kerryttämään normaalissa liiketoiminnassa riittäviä kassavirtoja kaikkien erääntyvien velkojen maksamiseksi. Kannattavan yrityksen kohdalla voidaan myös tehdä olettama siitä, että yrityksen on mahdollista hankkia uutta rahoitusta.


Jos toiminta on aiemmin ollut tappiollista, yritysjohdon tehtävä on vaikeampi. Ensinnäkin yritysjohdon tulee tehdä perusteltu arvio toiminnan kannattavuudesta seuraavalla tilikaudella. Jos taloustilanne on vaikea ja toiminnan ennakoidaan olevan tappiollista, voi konkurssiriski nousta ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta niin suureksi, että tilintarkastaja ei voi antaa vakiomuotoista kertomusta. Jos toiminta on ollut aiemmin tappiollista, johdon tuleekin osoittaa toteuttaneensa sellaisia toimia, joilla toiminta on saatu kannattavaksi. Tämän lisäksi johdon tulee pystyä osoittamaan, että tulevat voitot tuottavat riittävästi kassavirtaa, joilla erääntyvät velvoitteet saadaan maksettua.


Usein jatkuvuusolettaman käytön perustelu saattaa vaatia hyvinkin laajoja selvityksiä ja dokumentteja. Erilaisten kannattavuus- ja kassavirtalaskelmien lisäksi voi olla tarpeen laatia useita muita dokumentteja ja todistuksia. Esimerkiksi indikatiiviset tarjoukset uudesta rahoituksesta, potentiaalisen ostajan arvio tietyistä myytävistä omaisuuseristä sekä maksujärjestelyt velkojien kanssa voivat olla tarpeen, jotta ulkopuolinen tarkastaja voi vakuuttua siitä, että toimintaa voidaan jatkaa vielä yhden tilikauden.


Tilinpäätösinformaatio


Jos tilinpäätös voidaan laatia jatkuvuusolettamalla ja ulkopuolinen tarkastelija eli tilintarkastaja vakuuttuu tästä, joudutaan vielä kysymään, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot. Tilintarkastusalan standardien kohdan ISA 570:19 mukaan:

Jos tilintarkastaja tekee johtopäätöksen, että johdon on ollut kyseisissä olosuhteissa asianmukaista käyttää toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa laskentaperustetta, mutta esiintyy olennaista epävarmuutta, tilintarkastajan on ratkaistava, pitääkö paikkansa, että tilinpäätöksessä


(a) kuvataan riittävästi niitä keskeisiä tapahtumia tai olosuhteita, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa, sekä johdon suunnitelmia siitä, miten se aikoo toimia näiden tapahtumien tai olosuhteiden suhteen; ja


(b) esitetään selkeästi, että esiintyy sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa, ja näin ollen se ei mahdollisesti pysty realisoimaan varojaan ja suorittamaan velkojaan tavanomaisessa liiketoiminnassa.”


Tilintarkastaja joutuu siis tarkastelemaan, antaako tilinpäätös riittävällä tarkkuudella kuvan yhteisön ongelmista. Usein nämä ongelmat käyvät ilmi riittävällä tavalla tilinpäätöksen vastattavaa-osiosta, josta käy ilmi yhtiön pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen määrä. Jos jatkuvuusongelma johtuu ainoastaan siitä, että yhtiö ei pysty kerryttämään riittäviä kassavirtoja liiketoiminnallaan velkojen maksamiseksi, tämä käy yleensä ilmi ilman liitetiedoissa olevia tietoja. Jos toiminnan volyymi tai kannattavuus on muuttunut merkittävästi, mikä vaikuttaa kykyyn maksaa velkoja, tulisi tämä tuoda esiin liitetiedoissa.


Jos taas jatkuvuusongelmat liittyvät muihin seikkoihin, esimerkiksi oikeudenkäynteihin, epäonnistuneisiin projekteihin tai henkilöstövaihdoksiin, tulisi näistä antaa erikseen liitetieto, jotta tilinpäätöksessä kuvattaisiin riittävällä tarkkuudella ne olosuhteet tai tapahtumat, jotka aiheuttavat epäilyksiä toiminnan jatkuvuudesta. Näistä tulisi antaa liitetieto, josta ulkopuolinen tarkastelija pystyy päättelemään tapahtuman sisällön ja vaikutuksen. Esimerkiksi ”Yhtiö on tuomittu 2.4.2024 annetulla käräjäoikeuden tuomiolla maksamaan yhteensä 1,5M€ vahingonkorvauksia, tuomio on lainvoimainen”. Tällöin vahingonkorvauksen määrää tarkasteltaessa ja verratessa tilinpäätöksen numeroihin voidaan arvioida, kuinka merkittävä summa on.


Vaikka jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus kävisi ilmi tilinpäätöksen numero-osasta, tulee liitetiedoissa silti antaa tieto siitä, miten johto aikoo reagoida tilanteeseen. Liitetiedoissa voidaan kuvata sanallisesti esimerkiksi, että johto on parantanut kannattavuutta säästöohjelmalla, hankkinut maksujärjestelyjä lainoille, realisoinut omaisuutta tai muuta vastaavaa, josta ulkopuolinen tarkastelija voi todeta, mitä on tehty kriisin ratkaisemiseksi. Myös suunnitelmista tulee antaa riittävä tieto, eli liitetiedoista tulee ilmetä, jos johdon suunnitelma on esimerkiksi hakeutua yrityssaneeraukseen.


Yleensä standardikohdan 570:19 alakohta b on henkisesti vaikeampi tilinpäätöksen laatijalle. Standardikohdan mukaan tilinpäätöksestä tulee käydä selkeästi ilmi, että on epävarmuutta siitä, kykeneekö yritys jatkamaan toimintaansa. Usein tämä epävarmuus käy selkeästi ilmi numero-osasta. Joissain tapauksissa, esimerkiksi toiminnan ollessa muutoksessa tai yllättävän seikan ilmetessä, voi olla tarpeen ilmaista kirjallisesti liitetiedoissa, että tapahtuma vaarantaa yhtiön kyvyn jatkaa toimintaansa. Yleensä tämä voidaan kuitenkin esittää numeraalisesti, jos valistunut lukija ymmärtää jo numeroiden perusteella, että yritys on kriisissä.


Tilintarkastuskertomuksesta


Jos tilintarkastaja ei ole riittävän vakuuttunut siitä, että tilinpäätös on voitu laatia jatkuvuusolettamalla, tulee hänen antaa standardikohdan 570:21 mukaisesti kielteinen lausunto:


Jos tilinpäätöstä laadittaessa on käytetty toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa laskentaperustetta mutta tilintarkastajan harkinnan mukaan johdon ei olisi ollut asianmukaista käyttää tilinpäätöstä laatiessaan toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa laskentaperustetta, tilintarkastajan on annettava kielteinen lausunto.”


Tämä on tilinpäätöksen laatijan kannalta pahin mahdollinen vaihtoehto. Tästä seuraavaksi pahin on varauman sisältävä lausunto, joka annetaan standardikohdan 570:23 mukaisesti, jos toiminnan jatkumiseen liittyy olennainen epävarmuus, joka ei ilmene tilinpäätöksestä:


Jos olennaisesta epävarmuudesta ei esitetä riittävästi tietoja tilinpäätöksessä, tilintarkastajan on:


(a) annettava varauman sisältävä lausunto tai kielteinen lausunto sen mukaan kuin ISA 705:n (uudistettu) mukaan on asianmukaista; ja


(b) mainittava Varauman sisältävän (tai kielteisen) lausunnon perustelut -osiossa, että on sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa, ja ettei tästä seikasta esitetä riittävästi tietoja tilinpäätöksessä.”


Tällöinkin lausunto voi olla kielteinen, mutta myös varauman sisältävä. Johdon ei myöskään kannata olla passiivinen arvioiden laatimisessa. Tällöin on standardikohdan 570:24 mukaisesti korkea riski siitä, että kertomusta joudutaan mukauttamaan:


Jos johto on haluton tekemään arviota tai pidentämään sen kattamaa ajanjaksoa tilintarkastajan tätä pyytäessä, tilintarkastajan on harkittava tämän vaikutuksia tilintarkastuskertomukseen.”


Kaikkein kevyin vaihtoehto on vakiomuotoinen kertomus, mutta tilintarkastaja antaa lisätiedon kertomuksessa ja kiinnittää huomion siihen tilinpäätöksen kohtaan, josta olennainen epävarmuus käy ilmi. Tätä koskeva sääntely on standardikohdassa 570:22:


Jos tilinpäätöksessä esitetään riittävästi tietoja olennaisesta epävarmuudesta, tilintarkastajan on annettava vakiomuotoinen lausunto ja sisällytettävä tilintarkastuskertomukseen erillinen osio, jonka otsikkona on ”Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus”, tarkoituksenaan:


(a) kiinnittää lukijoiden huomiota tilinpäätöksen liitetietojen kohtaan, jossa esitetään kappaleessa 19 tarkoitetut seikat; ja


(b) tuoda esiin, että kyseiset tapahtumat ja olosuhteet osoittavat sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa, ja ettei tilintarkastajan lausuntoa ole mukautettu kyseisen seikan osalta.”


Tilintarkastaja ei tällöin mukauta kertomustaan, mutta antaa lisätiedon tietystä seikasta. Tämä saattaa vaikuttaa joidenkin luottoluokittajien näkemykseen yhtiöstä, mutta on huomattavasti mukautettua kertomusta parempi.


Vakiomuotoinen kertomus ilman lisätietoa


Jotta tilintarkastuskertomuksessa ei näkyisi mitään huomautusta, tulisi johdon pystyä vakuuttamaan tilintarkastaja siitä, että olennaista epävarmuutta ei ole. Olennaisen epävarmuuden sisältö käy ilmi standardikohdasta 570:16:


Jos on tunnistettu tapahtumia tai olosuhteita, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa, tilintarkastajan on hankittava tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä sen ratkaisemiseksi, esiintyykö sellaista olosuhteisiin tai tapahtumiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa (käytetään nimitystä ”olennainen epävarmuus”), suorittamalla lisätoimenpiteitä, joihin kuuluu lieventävien tekijöiden huomioon ottaminen.”


Käytännössä jos merkittävää aihetta ilmenee, tulee yrityksen taloudellisen tilan olla vahva, jotta tilintarkastaja voisi katsoa, että olennaista epävarmuutta ei esiinny. Olennaisen epävarmuuden tarkastelussa tulee huomioida monta seikkaa standardikohdan 570:A3 mukaisesti:


Talous

• nettovelkojen tai lyhytaikaisten nettovelkojen määrä.

• erääntymässä olevat laina-ajaltaan kiinteät luotot, joiden uudistamiseen tai takaisinmaksuun ei ole realistisia mahdollisuuksia, taikka liiallinen turvautuminen lyhytaikaisiin luottoihin pitkäaikaisten omaisuuserien rahoittamisessa.

• viitteet siitä, että luotonantajat ovat vetämässä rahoituksen pois.

• mennyttä aikaa tai tulevaisuutta koskevien tilinpäätöslaskelmien osoittamat negatiiviset liiketoiminnan rahavirrat.

• huonot taloudelliset avaintunnusluvut.

• huomattavat liiketoiminnan tappiot tai rahavirtoja kerryttävien omaisuuserien arvon merkittävä huonontuminen.

• viivästykset osinkojen maksamisessa tai osinkojen maksun lopettaminen.

• kyvyttömyys suorittaa velkoja eräpäivinä.

• kyvyttömyys noudattaa lainasopimusten ehtoja.

• siirtyminen tavarantoimittajien kanssa tapahtuvissa liiketoimissa luotto-ostoista toimituksen yhteydessä tapahtuvaan käteismaksuun.

• kyvyttömyys hankkia rahoitusta välttämättömään uuteen tuotekehitykseen tai muihin välttämättömiin investointeihin.


Toiminta

• johdon aikomukset purkaa yhteisö tai lakkauttaa sen toiminta.

• johtoon kuuluvien avainhenkilöiden menettäminen ilman, että tilalle on saatu uusia henkilöitä.

• keskeisen markkina-alueen, keskeisen asiakkaan (tai asiakkaiden), franchising-sopimuksen, lisenssin tai tärkeimmän tavarantoimittajan (tai -toimittajien) menettäminen.

• työvoimaan liittyvät vaikeudet.

• tärkeiden tuotantotarvikkeiden puute.

• erityisen menestyksekkään kilpailijan ilmaantuminen.


Muut seikat

• pääomavaatimusten tai muiden säädöksiin tai määräyksiin perustuvien vaatimusten - kuten rahoituslaitoksia koskevien vakavaraisuus- tai maksuvalmiusvaatimusten - noudattamatta jättäminen.

• ratkaisematta olevat oikeusprosessit tai viranomaismenettelyt yhteisöä vastaan, jotka menestyessään saattavat johtaa vaateisiin, joita yhteisö ei todennäköisesti pysty täyttämään.

• säädöksen, määräyksen tai hallituksen politiikan muutokset, joiden odotetaan vaikuttavan yhteisöön epäedullisesti.

• katastrofit, joiden varalta ei ole vakuutuksia tai vakuutukset ovat liian pieniä, kun katastrofeja tapahtuu.”


Käytännössä merkittäviä seikkoja on todella monta, ja näiden perusteella tehdään kokonaisarvio. Kynnys lisätiedon antamiselle tilintarkastuskertomuksessa on kuitenkin suhteellisen matala, minkä vuoksi tältä ei juurikaan voi välttyä, jos yritys on kriisitilanteessa.


Yhteenveto


Jos yritys on kriisitilanteessa, kannattaa tilintarkastajaa varten laatia riittävän selkeästi dokumentoitu suunnitelma siitä, miten kriisistä selvitään. Johto tietää usein yrityksen tilanteen hyvin, mutta usein monta keskeistä seikkaa, kuten omaisuuden realisointimahdollisuuksia, ei ole paperilla. Tilinpäätöksen laatijan kannattaa hyvissä ajoin alkaa varautua tilintarkastukseen, ja kerätä dokumentaatiota siitä, miten yritys voi selvitä kriisistä. Tällöin tilintarkastuksesta selvitään lisätiedolla, eikä mukautettu kertomus kriisiytä yrityksen tilannetta entisestään.


Lue lisää tilintarkastuskirjoituksiamme:


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, väitöskirjatutkija), DI (Tuotantotalous)

KHT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 1964 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page