top of page

Järjestyksenvalvoja- ja vartijakorttien menettäminen

Tässä blogikirjoituksessa käsittelen turva-alan hyväksyntöjen peruuttamista eli paremmin ”korttien menettämisenä” tunnettua aihetta. Käyn tässä kirjoituksessa läpi aiheeseen liittyvän lainsäädännön sekä omaa kokemustani hallintoprosessista. Kirjoitus rajautuu vartijaan ja järjestyksenvalvojaan. Kirjoituksessa en myöskään käsittele näihin usein liittyvää kaasusumutinlupaa, koska se on ampuma-aselain alla, ja vaatii kokonaan oman kirjoituksensa.

Yleistä hyväksyntöjen peruuttamisesta


Hyväksynnän peruuttamisen säännös on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 91 §, joka kuuluu kokonaisuudessaan:


Poliisilaitoksen on peruutettava vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen, jos vartija, järjestyksenvalvoja tai turvasuojaaja sitä pyytää. Turvasuojaajaksi hyväksyminen on peruutettava myös, jos turvasuojaajan työsuhde on päättynyt tai jos turvasuojaaja ei enää hoida itsenäisenä ammatinharjoittajana hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä.


Poliisilaitos voi peruuttaa vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen kokonaan tai määräajaksi, jos:


1) vartija ei enää täytä 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa, järjestyksenvalvoja 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tai turvasuojaaja 61 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä;


2) vartija, järjestyksenvalvoja tai turvasuojaaja on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu sellaisesta rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton tehtäväänsä, tai hän on tahallaan menetellyt vartijana, järjestyksenvalvojana tai turvasuojaajana olennaisesti virheellisesti; taikka


3) vartija, järjestyksenvalvoja tai turvasuojaaja on olennaisesti rikkonut vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymiseen liitettyjä keskeisiä ehtoja tai rajoituksia.


Poliisilaitos voi 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hyväksymisen peruuttamisen sijasta antaa vartijalle, järjestyksenvalvojalle tai turvasuojaajalle varoituksen, jos hyväksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta.”


Pykälässä on lukuisia perusteita peruuttaa hyväksyntä. Ensimmäinen näistä on, että hyväksyntöjen haltija pyytää sitä itse. Toinen peruste, ja luettelon ensimmäinen kohta on mainittujen pykälien mukaisten edellytysten täyttämättä jääminen. Vartijan kohdalla mainittu 10 §:n 1 momentti kuuluu:


Vartijaksi voidaan hyväksyä se, joka:


1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta;


2) on hyväksytysti suorittanut sisäministeriön asetuksella säädetyt vaatimukset täyttävän,

ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen turvallisuusalan tai sitä vastaavan perustutkinnon osan, joka sisältää ainakin vartiointialaan, vartioimisliiketoimintaan, vartijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä vartijan tehtäviin liittyvät opetusaiheet sisältävän koulutuksen taikka turvallisuusalan tai sitä vastaavan ammattitutkinnon osat, jotka sisältävät edellä mainitut opetusaiheet sisältävän koulutuksen (vartijan peruskoulutus); sekä


3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi.


Käytännössä peruuttamiseen johtaa tämän pykälän tapauksessa yläikärajan 68 vuotta saavuttaminen. Peruuttaminen voidaan tehdä myös, jos henkilöä ei katsota enää rehelliseksi tai luotettavaksi. Käytännössä tätä perustetta käytetään hyvin harvoin peruuttamiseen, koska peruuttaminen voidaan tehdä myös muilla perusteilla.


Rikosperusteinen peruuttaminen


Peruuttamisperusteista yleisin on 2 kohdassa mainittu lainvoimainen tuomio rikoksesta, joka osoittaa henkilön sopimattomaksi tehtävään. Tällaisia rikoksia ei mainita lain esitöissä, ja lainsäätäjä toteaa myös, että tuomion pituudella ei ole ratkaisevaa merkitystä, vaan teosta ilmenevät tapahtumat. Käytännössä työssä sattuneita tapahtumia ei ole arvioitu niin raskaasti, kuin vapaa-ajan tapahtumia. Lupakäytännössä on tietyssä määrin hyväksytty, että voimakeinoja käytettäessä työtehtävissä voi välillä tapahtua asioita, jotka johtavat sakkotuomioihin pahoinpitelystä.


Vaikka laissa ei mainitakaan tyhjentävää listaa rikoksista, on oikeuskäytännössä useita sellaisia rikoksia, joista hyväksynnät voidaan peruuttaa. Alla useita esimerkkejä näistä satunnaisessa järjestyksessä:


- Lievä pahoinpitely

- Pahoinpitely

- Törkeä pahoinpitely

- Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen

- Raiskaus

- Törkeä raiskaus

- Huumausaineen käyttörikos

- Huumausainerikos

- Petos

- Lievä petos

- Törkeä petos

- Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

- Virkamiehen vastustaminen

- Haitanteko virkamiehelle

- Niskoittelu poliisia vastaan

- Kavallus

- Törkeä kavallus

- Ryöstö

- Törkeä ryöstö

- Varkaus

- Törkeä varkaus


Käytännössä viranomaisella on huomattavan laaja harkintavalta siinä, milloin hyväksyntä peruutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yllä mainittuun rikokseen syyllistyneeltä ei ole pakko peruuttaa hyväksyntöjä. Toisaalta käytännössä mihin tahansa rikokseen syyllistyminen voi olla peruste peruuttaa hyväksynnät, jos lupaviranomainen näin katsoo. Hyväksyntöjä on peruutettu mm. vero- ja kirjanpitorikoksista.


Työtehtäviin liittyvät ehdot ja hyväksyntöihin liittyvät velvollisuudet


Kohdassa 2 mainitaan myös tahallinen ja olennaisesti virheellinen menettely työtehtävässä. Tämä tarkoittaa käytännössä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain rikkomista tavalla, joka ei ole rikos itsessään. Tällaiset teot voivat olla esimerkiksi tunnusten käyttämättä jättäminen, voimankäyttövälineiden kantaminen väärin tai korttien mukana pitämisen laiminlyönti.


Näiden lisäksi 91 §:ssä on vielä tämä kolmas kohta: ”vartija, järjestyksenvalvoja tai turvasuojaaja on olennaisesti rikkonut vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymiseen liitettyjä keskeisiä ehtoja tai rajoituksia.” Käytännössä pykälä koskee korttiin merkittyjä lisäehtoja. Näitä on nykyisessä käytännössä erittäin vähän. Nämä perustuvat yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 11 ja 36 §:ään. Käytännössä näitä rajoituksia ei käytetä enää. Joskus näitä ehtoja on käytetty rajaamaan mm. millaisia tehtäviä henkilö saa hoitaa, tai millä alueella.


Varoitus ja määräaika


Laki mahdollistaa myös, että hyväksyntä peruutetaan määräajaksi ja henkilö joutuu olemaan tietyn aikaa poissa turvallisuusalan tehtävistä. Käytännössä tätä keinoa on kuitenkin käytetty hyvin vähän, vaan peruuttaminen on tehty toistaiseksi voimassa olevana, ja henkilöä on ohjeistettu hakemaan kortteja uudestaan joidenkin vuosien kuluttua.


On mahdollista, että hyväksynnän peruuttamisen sijaan henkilölle annetaan varoitus:


Poliisihallitus voi 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hyväksymisen peruuttamisen sijasta antaa järjestyksenvalvojakouluttajalle varoituksen, jos hyväksymisen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta.


Varoituksen käyttöala on nykyisessä käytännössä rajautunut pitkälti sellaisiin ihmisiin, joille turvallisuusalan työ on ainoa elinkeino. Asiassa annetaan painoarvoa myös sille, kuinka pitkä aika peruuttamisharkinnan syynä olevasta tapahtumasta on. Tämän lisäksi asiassa on usein huomioitu henkilön taustan pituus turvallisuusalalta, mitä pidempi tausta henkilöllä on, sitä todennäköisemmin yksittäistapauksesta annetaan varoitus, eikä hyväksyntöjä peruuteta.


Väliaikainen peruuttaminen


Väliaikaisen peruuttamisen sääntely on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 95 §:ssä:


Päällystöön kuuluva poliisimies voi väliaikaisesti peruuttaa vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen, jos poliisin tietoon on tullut seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen peruuttamiseen.


Jos vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikaiseen peruuttamiseen on edellytykset, poliisimies voi ottaa vartijakortin, järjestyksenvalvojakortin tai turvasuojaajakortin haltuunsa sen luovuttamiseksi päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle, jonka on 14 päivän kuluessa päätettävä, peruutetaanko vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen väliaikaisesti. Poliisimies voi ottaa vartijakortin, järjestyksenvalvojakortin tai turvasuojaajakortin haltuunsa myös silloin, kun vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen on peruutettu. Vartijakortin, järjestyksenvalvojakortin tai turvasuojaajakortin pois ottamiseksi voidaan tehdä henkilöntarkastus sen estämättä, mitä pakkokeinolain 8 luvun 31 §:ssä säädetään.


Vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikaisesta peruuttamisesta on ilmoitettava heti poliisilaitokselle. Päätös, jolla vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksyminen on väliaikaisesti peruutettu, on voimassa enintään kolme kuukautta. Poliisilaitos voi jatkaa päätöksen voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella kerrallaan, jos vartijaa, järjestyksenvalvojaa tai turvasuojaajaa epäillään rikoksesta, joka todennäköisesti johtaa vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen peruuttamiseen.”


Avainsanana tässä pykälässä on ”seikkoja, jotka todennäköisesti johtavat hyväksynnän peruuttamiseen”. Seikoilta edellytetään tiettyä vakavasti otettavuutta, eli on pidettävä todennäköisenä, että ne pitävät paikkansa. Rikosepäilyjen tapauksessa tämä tarkoittaa, että täysin tai todennäköisesti aiheettomat ilmoitukset eivät vielä vaikuta peruuttamiseen. Mitä vakavammasta teosta on kyse, sitä matalampi kynnys on väliaikaiseen poisottamiseen. Jos teko on sellainen, mistä hyväksyntä peruutetaan varmasti tuomion saadessa lainvoiman, kynnys hyväksynnän peruuttamiseen on suhteellisen matala.


Yhteenveto


Hyväksynnät voidaan peruuttaa monella syyllä. Tyypillisimmät syyt liittyvät rikosepäilyihin tai lainvoimaisiin tuomioihin. Käytännössä mikä rikosnimike tahansa voi johtaa hyväksynnän peruuttamiseen, vaikkakin joidenkin nimikkeiden tapauksessa hyväksynnän peruuttaminen on todennäköisempää. Väkivalta- ja huumausainerikokset ovat vahva peruste hyväksyntöjen poisottamiselle, samoin tahalliset toisen omaisuuteen kohdistuvat rikokset. Peruuttaminen voidaan tehdä väliaikaisesti niissä tapauksissa, joissa epäillään riittävän vakavia rikoksia, ja pidetään riittävän todennäköisenä, että asiassa tullaan antamaan lainvoimainen syyksi lukeva tuomio.


Lue lisää turva-alan kirjoituksiamme:


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, väitöskirjatutkija), DI (Tuotantotalous)

KHT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196


576 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page