top of page

YEL – Työtulon vahvistaminen ja muutoksenhaku

Vuoden 2023 alussa tuli voimaan lakiuudistus koskien yrittäjän eläkevakuutusta eli YEL:liä. Lakiuudistuksessa muutettiin yrittäjien eläkevakuutusmaksujen perusteena olevan työtulon määräytymisperusteita. Ennen lakiuudistuksen voimaantuloa työtulon määrä perustui yrittäjän oman ilmoitukseen, mutta jatkossa yrittäjien eläkemaksujen perusteena oleva työtulo perustuu eläkelaitoksen tekemään kokonaisarviointiin, jonka pohjana toimii palkka, joka yrittäjän työstä olisi maksettava vastaavan ammattitaidon osaavalle henkilölle.

Lainmuutoksen jälkeen yrittäjien työtulot arvioidaan uudestaan ja uudelleenarviointi tulee nostamaan yrittäjien eläkemaksuja. Tässä blogikirjoituksessa käyn läpi työtulon määräytymisen perusteita sekä eläkelaitoksen antaman päätöksen muutoksenhakua.


Työtulon määräytyminen


Yrittäjän eläkelain 112 §:ssä säädetään työtulon määrästä ja sen vahvistamisesta:


”Eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos hänen tässä laissa tarkoitettua yrittäjätoimintaansa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.


Työtulo vahvistetaan kokonaisarvion perusteella. Työtuloa vahvistaessaan eläkelaitos pitää edellä tarkoitettuna palkkana ja korvauksena yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa ja ottaa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.


Jos vakuutus alkaa sen vuoksi, että vakuutus on siirtynyt toiseen eläkelaitokseen, ei työtuloa voi ilman erityistä syytä vahvistaa aiemmasta poikkeavalle tasolle. Jos yrittäjällä on useita yritystoimintoja, hänen työtulonsa vahvistetaan näihin yritystoimintoihin yhteensä käytetyn työpanoksen perusteella. Vuotuista työtuloa ei vahvisteta 125 000 euroa suuremmaksi.”


Yrittäjän työeläkemaksut määräytyvät eläkeyhtiön vahvistaman työtulon määrän mukaan. Työtulon vahvistetaan kokonaisarvostelun perusteella ja siihen vaikuttavat seuraavat:

● palkka, joka maksettaisiin samoista tehtävistä vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle

● yrittäjän koulutus ja ammattitaito

● mediaanipalkka kyseiseltä alalta

● yrittäjän työpanoksen määrä

● yrityksen työntekijöiden määrä

● yrityksen toiminnan laajuus ja liikevaihto


Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan arvio tehdään kokonaisarvostelun perusteella (työeläkelaki 9:112 §). Lopullisen päätöksen asiassa tekee eläkelaitos. Yrittäjän eläkelain 95 a §:n mukaan eläkelaitoksen tulee perustella työtulon vahvistamista koskeva päätös. Päätöksen perusteluissa on mainittava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.


Työtulojen tarkistaminen


Yrittäjän työeläkelain 112 a §:n mukaan eläkelaitos tarkistaa yrittäjälle aikaisemmin vahvistetun työtulon joka kolmas vuosi. Eläkelaitos toimittaa yrittäjälle ehdotuksen, jonka jälkeen yrittäjä voi antaa lisätietoja seikoista, jotka vaikuttavat työpanoksen arvon määräytymiseen. Eläkelaitos arvioi yrittäjän antamien lisätietojen vaikutusta työtuloon. Eläkelaitoksen ehdotukseen tulee vastata kahden viikon kuluessa ehdotuksen tiedoksisaannista. Jos työtulon määrä muuttuisi tarkistuksen yhteydessä enintään 5 prosenttia, eläkelaitos ei tee ehdotusta uudesta työtulosta.


Yrittäjän työtulo voidaan tarkastaa myös yrittäjän omasta hakemuksesta tai eläkelaitoksen aloitteesta, jos työtuloon vaikuttavat seikat olennaisesti muuttuvat. Työtuloa voi muuttaa takautuvasti vain, jos yrittäjälle myönnetään työkyvyttömyyseläke.

Ennen lain voimaantuloa alkaneiden vakuutusten työtulo tarkistetaan kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta, ellei niiden työtuloon ole tehty olennaista tarkistusta viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuoden 2023 loppuun mennessä tarkastetaan työtulot yrittäjiltä, joiden työtulo on alle 15 000 euroa. Vuoden 2024 loppuun mennessä tarkastetaan työtulot yrittäjiltä, joiden työtulo on alle 25 000 euroa Vuoden 2025 loppuun mennessä tarkastetaan työtulot yrittäjiltä, joiden työtulo on yli 25 000 euroa. Jos työtuloa on tarkistettu edellisen kerran ennen lakimuutosta, voidaan ensimmäiselle tarkistuskerralla työtuloa tarkastaa enintään 4 000 euroa ylöspäin ja toisella tarkastuskerralla edellisellä kerralla vahvistetusta työtulosta enintään 4 000 euroa.


Muutoksenhaku eläkelaitoksen päätöksen


Yrittäjän eläkelain 10 luvussa säädetään muutoksenhausta. Eläkelaitoksen tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätös seitsemäntenä päivänä päätöksen postituksesta (yrittäjän työeläkelaki 126 §). Eläkelaitoksen päätöksestä tehty valitus osoitetaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta se toimitetaan eläkelaitokselle sitä varten, että eläkelaitos voi tutkia valituksen ja oikaista jo tekemänsä päätöksen.


Jos eläkelaitos hyväksyy kaikki valituksessa ehdotetut muutosehdotukset, se tekee asiassa oikaisupäätöksen (yrittäjän työeläkelaki 128 ja 129 §). Jos eläkelaitos ei hyväksy kaikkia valituksessa esitettyjä vaatimuksia, se toimittaa valituksen sekä siitä antamansa lausunnon 30 päivän kuluessa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, jonka jälkeen lautakunta antaa asiassa päätöksensä. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen 30 päivän kuluessa (laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa 1 §, oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki 13 §).


Valituksen tekeminen eläkelaitoksen muutoksenhakulautakunnalle on ilmaista, mutta jos asian käsittely jatkuu vakuutusoikeudessa, kannattaa valittajan varautua oikeudenkäyntimaksuihin. Oikeusturvavakuutusten piiristä on usein suljettu pois erityistuomioistuimet, kuten vakuutusoikeus, joten valittaja joutuu maksamaan oikeudenkäyntikulunsa itse. Paras tapa välttyä oikeudenkäyntimaksuilta ja ylimääräisiltä oikeudenkäyntikuluilta on kääntyä osaavan henkilön puoleen jo siinä vaiheessa, kun eläkelaitos ensimmäisen kerran pyytää työtuloon vaikuttavia tietoja yrittäjältä.


Yhteenveto


Yrittäjän eläkelain uudistuksessa muutettiin työtulon määräytymisen perusteita. Nykyään eläkevakuutusmaksujen perusteena oleva työtulo määräytyy kokonaisharkinnan perusteella. Työtulon määräytymiseen vaikuttaa moni asia ja yrittäjän kannattaakin olla ajoissa yhteydessä eläkelaitokseen, jotta päätös työtulosta vastaisi paremmin todellista työtuloa. Vahvistettavan työtulon määrään voi vaikuttaa ennen kuin eläkelaitos tekee asiassa päätöksen, mutta myös päätöksen antamisen jälkeen yrittäjällä on mahdollisuus saada työtulon määrään muutosta valittamalla päätöksestä.


Lue lisää liikejuridiikkakirjoituksiamme:


Julia Sieppi

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, rikosoikeus

Lakitoimisto KPF


Puh: 050 5300 152


68 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page