top of page

Voiko vuokrasopimuksen irtisanoa sähköpostilla?

Päivitetty: 4. elok. 2023

Onko sähköpostilla tehty irtisanomisilmoitus riittävä? Tilastokeskuksen tietojen mukaan noin kolmasosa Suomessa asuvista ihmisistä asuu vuokralla, joten kysymys koskettaa useita. Tässä blogikirjoituksessa käyn läpi vuokra-asunnon irtisanomista koskevan lainkohdan sekä esitän selkeän vastauksen siihen, voiko vuokrasopimuksen irtisanoa sähköpostiviestillä tai esimerkiksi tekstiviestillä.


Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta


Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 7 luvun 54 §:n mukaan:


”Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy myös sellainen haaste vuokralaisen häätämisestä, jossa vuokrasuhde vaaditaan päättymään.


Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokranantajalle tai sille, jolle vuokranantaja on antanut tehtäväksi periä vuokran, ei kuitenkaan rahalaitokselle, annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Samalla on mainittava irtisanomisen peruste, jos irtisanominen edellyttää tämän tai muun lain mukaan erityistä perustetta.

Irtisanominen on toimitettava todistettavasti. Irtisanominen on myös asianmukaisesti toimitettu, kun irtisanomisen tiedoksiannossa on noudatettu, mitä haasteen tiedoksiannosta on voimassa.


Jos ei tiedetä, kuka vuokralainen on, irtisanomisilmoitus voidaan antaa vuokralaiselle tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä ja lisäksi toimittamalla siitä tiedonanto huoneistoon, jota vuokrasuhde koskee. Ilmoituksen katsotaan tulleen tällöin vuokralaisen tietoon lehden ilmestymispäivänä.


Jollei irtisanomista ole suoritettu siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on tehoton.


Irtisanomisilmoituksen on oltava kirjallinen ja se on toimitettava todistettavasti oikealle taholle. Muita vaatimuksia irtisanomisilmoitukselle ei ole laissa asetettu. Koska irtisanomisilmoitus täytyy toimittaa kirjallisesti, ei suullinen irtisanomisilmoitus ole riittävä. Irtisanomista ei voi tehdä kasvotusten eikä puhelimitse. Kirjalliseksi irtisanomisilmoitukseksi riittää esimerkiksi sähköposti tai Whatsapp-viesti. Jos irtisanomisilmoitusta ei ole toimitettu kirjallisesti, irtisanominen on tehoton ja vuokrasopimus jatkuu normaaliin tapaan.


Irtisanomisilmoitus on toimitettava todistettavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä irtisanomisilmoituksen lähettäminen tekstiviestillä tai sähköpostilla ei riitä, vaan irtisanomisilmoituksen lähettäjän on pystyttävä myös osoittamaan, että irtisanomisilmoitus on mennyt perille. Yksinkertaisin tapa saada vahvistus irtisanomisilmoituksen perille menemisestä on vastaanottajan lähettämä viesti, jossa hän ilmoittaa vastaanottaneensa ilmoituksen. Tämän lisäksi myös salatun sähköpostin avaamisesta lähtevä ilmoitus lähettäjälle tai Whatsapp-sovelluksen lukukuittaus voi tapauksesta riippuen olla riittävä osoittamaan, että ilmoitus on mennyt perille.


Irtisanomisen voidaan katsoa toimitetun myös silloin kun tiedoksiannossa on noudatettu, mitä haasteen tiedoksiannosta on voimassa. Irtisanomisilmoituksen voi toimittaa siten myös postitse saantitodistusta vastaan tai esimerkiksi haastemiehen välityksellä. Postitse saantitodistusta vastaan toimitetun irtisanomisilmoituksen perille meneminen saattaa kuitenkin viedä aikaa ja irtisanomisilmoituksen lähettäjän vaikutusmahdollisuudet ilmoituksen perille menemisen ajankohtaan ovat rajalliset. Haastemiehen kautta irtisanomisilmoituksen toimittaminen on hyvä vaihtoehto silloin, jos irtisanomisilmoituksen vastaanottaja pakoilee. Haastemiehen kautta toimitetusta irtisanomisilmoituksesta aiheutuu kuitenkin kuluja, jotka kannattaa ottaa huomioon.


Esimerkkitapaus


Vaasan hovioikeus antoi vuokrasopimuksen irtisanomista koskevassa asiassa tuomion 29.3.2016. Asiassa oli kyse vuokrasopimuksen irtisanomisesta sekä vuokrasaatavista. A oli ollut vuokralla B:n omistamassa asunnossa. A oli lähettänyt B:lle 26.4.2013 ilmoituksen irtisanomisesta sähköpostilla ja muuttanut pois vuokraamastaan asunnosta. A oli ollut siinä käsityksessä, että vuokrasuhde oli päättynyt saman vuoden kesäkuun loppuun. B oli vastannut A:n lähettämään irtisanomisviestiin vasta 17.12.2013 ja vaatinut, että A lähettäisi irtisanomisilmoituksen kirjattuna kirjeenä. A:n kirjatut kirjeet oli palautettu A:lle noutamattomina, koska B ei ollut hakenut niitä. B oli hakenut kirjattuna kirjeenä lähetetyn irtisanomisilmoituksen vasta sen jälkeen, kun asia oli tullut vireille käräjäoikeudessa.


Hovioikeudessa arvioitavana oli, milloin vuokrasuhde oli tosiasiallisesti päättynyt. Hovioikeuden mukaan B on todistettavasti vastaanottanut irtisanomisilmoituksen viimeistään silloin kun hän on siihen sähköpostilla vastannut 17.12.2013. Koska irtisanomisilmoitus oli tullut jo B:n tietoon, ei hän enää voitu edellyttää irtisanomisilmoituksen toimittamista kirjallisena. Vuokrasopimuksen katsottiin päättyneen 31.1.2014.


Yhteenveto


Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa aina kirjallisena. Vuokrasopimuksen irtisanoneen osapuolen on pystyttävä todistamaan, että sopimuksen toinen osapuoli on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Irtisanomisen voi tehdä sähköpostilla tai viestillä, mutta irtisanomisilmoituksen lähettäjän tulee huolehtia, että ilmoitus menee perille ja että hän saa siihen kuittauksen. Irtisanomisilmoituksen yhteydessä kannattaakin pyytää vastaanottajaa vielä erikseen vastaamaan viestiin ja kuittaamaan ilmoituksen vastaanotetuksi.


Vuokrasopimusta irtisanoessasi huolehdi, että saat viestillesi kuittauksen ajoissa. Jos lähetät irtisanomisilmoituksen kuun viimeinen päivä, mutta saat siihen kuittauksen vasta seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä, katsotaan irtisanomisen tapahtuneen vasta kuun ensimmäinen päivä. Huolimaton irtisanomismenettely saattaa aiheuttaa ylimääräisiä kuluja, jos vuokrasopimus ei päätykään odotettuna päivänä.


Lue lisää asuntoihin, kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksiamme:


Julia Sieppi

OTM (tohtorikoulutettava), luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, rikosoikeus

Lakitoimisto KPF


Puh: 050 5300 1522 338 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page