top of page

Tilintarkastusta vai riskinhallintaa? Tilintarkastuspalveluiden eroista

Olemme tarjonneet jo jonkin aikaa tilintarkastuspalveluita KPF Tilintarkastus -aputoiminimen alla. Uudesta aputoiminimestä huolimatta molemmat liiketoimintomme, laki- ja tilintarkastuspalvelut, ovat saman yhtiön alla samoissa tiloissa. Yhdistämällä osaamistamme molemmilta palvelualoilta olemme onnistuneet luomaan uudenlaisia palveluita Suomessa muutoin hyvin pitkään samanlaisena pysyneelle tilintarkastusalalle. Tässä blogikirjoituksessa kerron siitä, miten yhtiö voi hyötyä tilintarkastuksesta enemmän käyttämällä sitä myös riskinhallintaan.


Tilintarkastuksen tavoitteesta


Tilintarkastajan tehtävät määritellään tilintarkastuslaissa. Näistä tehtävistä todennäköisesti tärkein on lain 3:5 §:ssä, jonka mukaan tilintarkastajan on annettava kertomus siitä, antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikean ja riittävän kuvan yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tämä kertomus annetaan yhtiökokoukselle. Tämän lisäksi tilintarkastaja kertoo havainnoistaan yhtiön johdolle, ja usein myös kehottaa korjaamaan huomaamiaan epäkohtia seuraaville tilikausille.


Tilintarkastuksella on tiettyjä rajoitteita. Ensimmäinen näistä on olennaisuus. Lähes kaikissa tilinpäätöksissä on pieniä virheellisyyksiä, mutta joka ikisen pienen virheen raportointi osakkeenomistajille lähinnä haittaisi tilinpäätöksen ymmärtämistä. Tämän vuoksi tilintarkastaja raportoi vain olennaisia virheitä. Tilintarkastuskertomukset sisältävätkin seuraavan fraasin:


Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.”


Olennaisuus voi taseen tai tuloksen erästä riippuen tarkoittaa useita prosentteja taseen loppusummasta tai liikevaihdosta. Olennaisen virheen ulkopuolelle voikin jäädä useita erilaisia virheitä, kunhan ne laajuudeltaan ja sisällöltään eivät tilintarkastajan arvion mukaan vaikuta tilinpäätöksen käyttäjiin. Tilintarkastajan tulee määrittää olennaisuusraja ennen tarkastusta ja raportoida tämän ylittävät poikkeamat.


Toinen näistä tilintarkastuksen rajoitteista on tilintarkastuksella tavoiteltava kohtalainen varmuus. Tilintarkastuskertomukset sisältävät yleensä seuraavan fraasin:


Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.”


Käytännössä tämä tarkoittaa, että tilintarkastaja ei käy kaikkea kirjanpidosta läpi. Merkittävin syy tähän on kustannustaso. Tarkastuksessa, jossa hankitaan kohtalainen varmuus, kustannustaso on murto-osia sellaiseen tarkastukseen verrattuna, jossa hankittaisiin lähes täysi varmuus. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että vakiomuotoinenkin kertomus jättää enemmän tai vähemmän epävarmuutta siitä, että tilinpäätökseen on saattanut jäädä virhe.


Seuraavaksi käyn läpi, miten tilintarkastusta voi käyttää eri riskien hallinnassa.


Tilintarkastus veroriskien hallinnassa


Tilintarkastajan tulee jossain määrin ottaa kantaa myös veroasioihin. Jos tuloksen verojaksotus tai taseen verovelat tai -saamiset ovat olennaisesti virheellisiä, tilintarkastajan tulee raportoida näistä yhtiökokoukselle tai johdolle. Jotkut tilintarkastajat myös raportoivat johdolle, jos he havaitsevat tarkastuksen yhteydessä muitakin veroriskejä. Käytännössä verojen määrät ovat kuitenkin usein niin pieniä taseen ja tuloksen muihin eriin verrattuna, että tilintarkastaja voi jättää reagoimatta näkyviinkin virheisiin.


Tämän lisäksi tilintarkastajan ei ole välttämättä pakko reagoida tilanteeseen, jossa hän havaitsee tietyn toimintatavan sisältävän riskejä verotuksen näkökulmasta, jos riskit eivät ole niin suuria, että ne vaikuttaisivat tilinpäätökseen. Voikin olla, että tilinpäätös sisältää tulo- tai arvonlisäverotuksen riskejä, joita tilintarkastaja ei raportoi.

Meillä tilintarkastuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä vero-oikeuden osaajien kanssa.


Tilintarkastajamme on myös osallistunut juristina verotarkastuksiin, niihin liittyviin hallintoprosesseihin sekä useisiin talousrikosoikeudenkäynteihin, joissa on käsitelty verotukseen liittyviä asioita. Tämän vuoksi kykenemme havaitsemaan liiketoimintaan ja kirjanpitoon liittyviä veroriskejä, ja ilmoittamaan yrityksen johdolle siitä, mitkä riskitekijät ovat ja millä todennäköisyydellä niistä voi seurata mitäkin. Ilmoitamme aina havaitsemistamme veroriskeistä yhtiön johdolle.


Esimerkkejämme laki- ja tilintarkastusosaamisen yhdistämisestä

Alla on muutamia esimerkkitapauksia, joissa olemme ohjeistaneet yhtiön johtoa veroriskeistä. Useissa tapauksissa on myös vältetty merkittäviä verovahinkoja:


Kiinteistöjen arvonlisäverotus. Olemme useassa tapauksessa varoittaneet asiakastamme, että kiinteistön arvonlisäverollinen käyttö ei välttämättä ole verotuksessa hyväksyttävää. Näissä tapauksissa kiinteistön vähennysoikeuden käyttöä onkin usein tarkastettu vastaamaan muuttuneita toimintoja.


Arvonlisäverokanta. Toisinaan olemme joutuneet varoittamaan asiakastamme, että Verohallinto todennäköisesti tulkitsisi heidän tietyt tuotteensa tai palvelunsa korkeamman arvonlisäverokannan piiriin. Toimintakäytäntöjen muutos säästi yhdellä asiakkaistamme verotuksessa tuhansia euroja verotarkastuksen osuessa kohdalle.


Saamiset yrittäjältä ja puuttuva käteiskassa. Käteiskassan puuttuminen haluttiin merkitä yrittäjälle osakaslainaksi, jolloin tästä olisi tullut maksaa 30 % vero. Käytyämme keskusteluja yrittäjän kanssa arvioimme, että osakaslainaa ei tulla maksamaan takaisin, jolloin päädyimme kirjaamaan puuttuvat varat voitonjaoksi. Yrittäjä säästi verotuksessa useita tuhansia euroja, ja välttyi tulevassa verotarkastuksessa ongelmista puuttuvan käteiskassan osalta.


Laskumerkinnät ja vähennysoikeus. Olemme usein huomauttaneet asiakkaitamme, että vaikka heidän kirjanpitoaineistonsa täyttää tilinpäätöksen vähimmäisvaatimukset, ei aineisto välttämättä kestäisi verotarkastusta, jossa useita asioita tarkastellaan tilintarkastusta tiukemmin. Näissä tapauksissa kirjanpidon laatua on jatkossa parannettu huolehtimalla enemmän tositteiden laadusta.


Yksityiskäyttöriskit. Usein pienyrityksessä on epäselvyyttä, onko tietty hankittu omaisuus tai palvelu päätynyt yrityksen käyttöön vai yrittäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Tilintarkastaja voi yleensä luottaa yrittäjän ilmoitukseen siitä, mihin käyttöön mikäkin omaisuus on hankittu. Olemme näissä tapauksissa informoineet asiakkaitamme, miltä osin kirjanpidon dokumentointi kestää verotarkastuksen ja miltä osin sitä tulisi parantaa.


Tilintarkastus sopimus- ja yhtiöoikeudellisten riskien hallinnassa


Asiakasyrityksillämme on merkittävä määrä työntekijöitä. Monet asiakasyrityksemme myös ostavat muiden yhtiöiden osakkeita sekä listaamattomista että listatuista yhtiöistä. Kumpaankin näistä voi liittyä useita erilaisia riskejä. Tilintarkastaja ei kuitenkaan usein kommunikoi näistä riskeistä, jos ne eivät ole merkittäviä.


Työsuhdeasioissa merkittävimpiä riskejä ovat kevytyrittäjyyden erityiskysymykset, palkkojen työehtosopimuksen mukaisuus sekä työsopimusten ehtojen sisältö ja noudattaminen. Tilintarkastustoimeksiannoissa teemme tiivistä yhteistyötä työoikeusjuristiemme kanssa ja tarkastammekin tilintarkastuksen yhteydessä, onko syytä epäillä työsuhteisiin liittyviä riskejä. Useissa tapauksissa olemmekin säästäneet asiakasyrityksiltämme merkittävän määrän rahaa havaitsemalla merkittäviä riskejä. Alla muutamia esimerkkitapauksia:


Työehtosopimuksen mukaisuus. Tilintarkastajamme kiinnitti kuljetusalan yrityksen palkkalaskelmia tarkastaessaan huomion siihen, että palkat eivät välttämättä ole työehtosopimuksen mukaisia. Nopea vertailu työoikeusjuristimme aikaisempiin toimeksiantoihin paljastikin, että kaikkia työaikaan perustuvia lisiä ei maksettu oikein. Työnantajaa informoitiin tästä, ja asiat korjattiin tuleviin palkkoihin. Työntekijät eivät vaatineet vanhoja palkkoja takautuvasti, ja laskennallinen säästö tästä oli yli 50 000 euroa.


Kevytyrittäjyyteen liittyvät riskit. Useissa tapauksissa osa palveluista on hankittu kevytyrittäjiltä. Olemme usein informoineet yrittäjiä siitä, että jos tietty kevytyrittäjätoimittaja myy palveluita ainoastaan yhdelle yritykselle, on riski, että toiminta katsotaan kevytyrittäjyyden sijaan työsuhteeksi, jolloin työnantajalla on eläkevakuutuksiin ja muihin sivukuluihin liittyviä velvollisuuksia ja riskejä. Erityisen riskialttiita käytäntöjä ovat olleet oman osakeyhtiön laskuttaminen omalla toiminimellä sekä järjestely, joissa sama työntekijä nostaa palkkaa ja laskuttaa yhtiötä. Usein suosituksemme ovatkin johtaneet siihen, että näitä järjestelyjä on korjattu vähemmän riskialttiiksi.


Osakeyhtiöoikeudellisissa asioissa olemme usein myös havainneet käytäntöjä, joissa yritykselle aiheutuu merkittäviä rahallisia riskejä. Usein nämä liittyvät muiden yhtiöiden osakkeiden hankkimiseen tai omien osakkeiden myymiseen. Tilintarkastustyötä suorittavat henkilömme ovat kaikki yhtiöoikeuden asiantuntijoita, minkä lisäksi lakipalveluissamme työskentelee yhtiöoikeuden väitöskirjatutkija. Pystymmekin arvioimaan yhtiöoikeudellisia riskejä hyvin tarkasti tilintarkastustyön yhteydessä. Alla muutamia esimerkkitapauksia:


Listaamattoman yhtiön osakkeiden hankkiminen. Asiakasyrityksemme oli sijoittanut listaamattomaan yhtiöön siten, että se oli ostanut yhtiön osakkeita tavanomaisella kauppakirjalla. Kuten aiemmin olen kirjoittanut blogissamme, yhtiö ei voi myydä omia osakkeitaan ilman yhtiökokouksen päätöstä. Tässä tapauksessa asianmukaisia yhtiökokouspäätöksiä ei oltu tehty luovuttajayhtiössä, ja osakkeiden luovutusta rasitti mitättömyysriski. Tämän lisäksi osakkeet luovuttanut yhtiö ei ollut noudattanut yhtiöjärjestyksen määräyksiä lunastuslausekkeesta. Asiat korjattiin osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä, lakipalvelumme laativat näihin tarvittavat asiakirjat. Asiakkaamme tekemään yli 20 000 euron sijoitukseen liittyvät riskit saatiin poistettua.


Omien osakkeiden hankkiminen. Asiakasyhtiömme oli päättänyt lunastaa yhden osakkaan ulos ostamalla tämän osakkeet. Yhtiön oma pääoma ei ollut riittävä osakkeiden hankkimiseen, vaan osakkeet ostettiin velaksi. Menettely oltaisiin voitu katsoa laittomaksi varojenjaoksi. Havaittuamme tilanteen tilintarkastuksessa asia ratkaistiin konvertoimalla muita osakkailta saatuja lainoja pääomalainoiksi, jolloin laittoman varojenjaon riskit poistuivat.


Rikosoikeudellinen vastuu


Tilintarkastuksessa voidaan myös tunnistaa tilanteita, joissa tietty menettely saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tilintarkastajamme on kokenut talousrikosjuristi, joka on menestyksekkäästi avustanut useita syytettyjä oikeudenkäynneissä ja julkaissut merkittävää akateemista tutkimusta aiheesta. Kykenemmekin tilintarkastuksessa tunnistamaan menettelyitä, jotka saattaisivat tiettyjen riskien realisoituessa johtaa asiakkaan talousrikostuomioon. Yksi ylpeydenaiheemme onkin, että yhdessäkään tilintarkastamassamme yhtiössä ei ole tehty verotarkastuksen yhteydessä rikosilmoitusta kirjanpitoon liittyen. Kykenemme tarkastuksessa havaitsemaan riskejä ja puutteita sekä ehdottamaan korjauksia, joilla nämä riskit saadaan poistettua.


Kirjanpidon lisäksi rikosoikeudellisia riskejä voi liittyä verotukseen sekä yrityksen rahoitukseen ja omaisuuteen kriisitilanteessa. Verotuksellisia riskejä käsittelin aiemmin tässä kirjoituksessa. Yrityksen johdon kriisitilanteissa tekemät peliliikkeet on usein tarkoitettu yrityksen pelastamiseksi sekä yrittäjän henkilökohtaisen aseman parantamiseksi. Rikosoikeudellinen sääntely kuitenkin asettaa tiettyjä rajoja, millä tavoin velkojien asemaa voi heikentää.


Yrityksen joutuessa maksukyvyttömyyteen yrittäjä voi saada tiettyjen peliliikkeiden jälkeen talousrikostuomion velallisen rikoksista, jos velkojien asemaa on heikennetty ennen konkurssia esimerkiksi siirtämällä yrityksen omaisuutta pois yhtiöstä. Olemme käyneet tällaisia suunniteltuja toimia usein läpi tilintarkastusasiakkaidemme kanssa, ja suosittaneet asiakkaitamme valitsemaan velkojien kannalta hyväksyttäviä toimia. Näistä tilanteista en anna esimerkkejä tässä kirjoituksessa tapausten yksityiskohtaisuuden vuoksi, jotta asiakkaidemme anonymiteetti säilyy.


Yhteenveto


Tilintarkastuksessa voidaan antaa osakkeenomistajille tieto siitä, onko tilinpäätös laadittu kohtalaisella varmuudella olennaisilta osin oikein. Tilintarkastus voi myös antaa tietoa siitä, millaisia riskejä yritystoimintaan liittyy ja mitä niille voidaan tehdä. Nämä palvelut voidaan tuottaa samalla kertaa, mutta tällöin keskeistä on, mistä tilintarkastus hankitaan. Meillä tilintarkastusasiakkaamme saavat käyttönsä samalla hintaa koko lakitoimistomme osaamisen, jolloin kykenemme neuvomaan asiakaitamme erittäin asiantuntevasti lähes kaikissa riskeissä, joihin liittyy oikeudellisia kysymyksiä.


Lue lisää tilintarkastuskirjoituksiamme:


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, väitöskirjatutkija), DI (Tuotantotalous)

KHT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196


43 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page