top of page

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi joko valvontaa tai yhdyskuntapalvelua – KKO 2023:10

Tässä oikeustapauskommentissa käsittelen tapausta, jossa vastaajalle tuomittiin ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua ja valvontaa. Vastaaja vaati vaati lainvoimaisen tuomion purkamista sillä perusteella, että ratkaisu perustui ilmeisen väärään lainsoveltamiseen. Käyn läpi tapauksen taustat sekä ratkaisun, jossa korkein oikeus arvioi, onko mahdollista tuomita oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelun lisäksi myös valvontaa.


Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamus


Tuomioistuin voi tuomita vastaajalle ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi oheisseuraamuksen, jos ehdollista vankeusrangaistusta ei pidetä yksinään riittävänä seuraamuksena. Rikoslain 6 luvun 10 §:ssä säädetään ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista. Sen mukaan:


”Jos ehdollista vankeutta on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta, voidaan sen ohessa tuomita sakkoa, tai jos ehdollinen vankeus on kahdeksan kuukautta tai sitä pidempi, vähintään 14 ja enintään 120 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Rikoksen 21 vuotta täytettyään tehnyt voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi, jos:

1) tämä on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi ottaen huomioon tekijän aikaisemman rikollisuuden, hänen henkilökohtaiset olonsa ja rikokseen johtaneet seikat; tai

2) ehdollista vankeutta on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta ja ehdollinen vankeus on vähintään kahdeksan kuukauden pituinen.

Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi, jos tätä on pidettävä perusteltuna tekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi tai uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Oheisseuraamukseksi voidaan samalla kertaa tuomita sekä sakko että 2 tai 3 momentissa tarkoitettu valvonta.

Mitä sakosta ja yhdyskuntapalvelusta erikseen säädetään, sovelletaan niihin myös oheisseuraamuksina. Oheisseuraamukseksi tuomittu yhdyskuntapalvelu voidaan kuitenkin muuntaa vähintään neljän ja enintään 120 päivän vankeudeksi. Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun valvonnan sisällöstä ja täytäntöönpanosta säädetään yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetussa laissa.”

Oheisseuraamukseksi voidaan pykälän mukaan tuomita sakkoa, yhdyskuntapalvelua tai valvontaa. Pykälässä mainitaan, että oheisseuraamukseksi voidaan samalla kertaa tuomita sekä sakko että valvonta, mutta mitään mainintaa ei ole siitä, voidaanko valvonta määrätä yhdyskuntapalvelun lisäksi.Laillisuusperiaate


Laillisuusperiaatteen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia. Perustuslain 8 §:n mukaan: ”Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.”


Rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta säädetään lisäksi myös rikoslain 3 luvun 1 §:ssä. Sen mukaan:


”Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi.

Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin.”

Laillisuusperiaate edellyttää, että rikokset ja niistä aiheutuvat seuraamukset on säädetty täsmällisesti laissa. Periaatteen mukaan lainsäätäjä ei saa säätää epätäsmällisiä rikossäännöksiä eikä tuomari saa mennä lain ulkopuolelle tai rangaista teosta, mikä ei tekohetkellä ole ollut rangaistava. Periaate sisältää myös analogiakiellon, eli rikoslain pykäliä ei saa tulkita laajemmin kuin mitä niistä voidaan yleiskielellä ymmärtää. Lisää laillisuusperiaatteesta voit lukea aikaisemmasta blogikirjoituksesta, jonka löydät tämän postauksen alaosasta.


KKO 2023:10


A tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä raiskauksesta ja nuorena henkilönä tehdystä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1 vuoden ja 10 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi A:lle tuomittiin 40 tuntia yhdyskuntapalvelua ja valvontaa 1 vuoden ja 3 kuukauden ajaksi.


A ei ilmoittanut tyytymättömyyttään tuomioon, joten tuomio tuli lainvoimaiseksi. A kuitenkin vaati, että lainvoimainen tuomio puretaan siltä osin, kun hänelle oli tuomittu ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi yhdyskuntapalvelua ja valvontaa. A vaati, että yhdyskuntapalvelu poistetaan. A:n mukaan tuomio perustui väärään lainsoveltamiseen, koska ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi ei voi tuomita sekä yhdyskuntapalvelua että valvontaa, ja sen vuoksi tuomio piti purkaa. Syyttäjä antoi vastauksen hakemukseen ja oli myös sillä kannalla, että toinen oheisseuraamuksista olisi poistettava. Syyttäjän mukaan valvonta olisi poistettava.


Korkein oikeus katsoi, että laissa ei ollut säädetty yhdyskuntapalvelun ja valvonnan määräämisestä yhtä aikaa, eikä myöskään lain esitöistä ei tällaista ilmennyt. Lain esitöissä päinvastoin on todettu, että valvonta ja yhdyskuntapalvelu ovat luonteeltaan samankaltaisia eikä sen vuoksi ole mielekästä määrätä niitä yhtä aikaa. Mietinnössä on myös todettu, ettei lain sanamuodon mukaan yhdyskuntapalvelun ja valvonnan määrääminen yhtä aikaa ole edes mahdollista. Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi ei saanut siten tuomita yhdyskuntapalvelua ja valvontaa, vaan ainoastaan toinen niistä.


Tuomion purkaminen on ylimääräinen muutoksenhakukeino ja siitä säädetään oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa. Tuomio syytetyn eduksi voidaan purkaa, jos tuomio perustuu ilmeisen väärään lainsoveltamiseen (oikeudenkäymiskaari 31:8 §). Tuomitun on tehtävä hakemus tuomion purkamiseksi vuoden sisällä siitä kun hän sai tietää perusteen tuomion purkamiselle. Vuoden määräajan laskeminen alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin tuomio on saanut lainvoiman. (oikeudenkäymiskaari 31:10 §).


Korkein oikeus katsoi, että laintulkinta on ollut todettavissa oikeuslähteistä niin selvästi, että purkuperuste täyttyi. Jopa lain esitöissä on todettu, ettei oheisseuraamukseksi voi tuomita yhdyskuntaseuraamusta ja valvontaa, vain ainoastaan toinen niistä. Perusteet tuomion purkamiselle olivat olemassa, koska tuomio perustui ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ollut selvää, olisiko A:lle tullut tuomita oheisseuraamukseksi yhdyskuntapalvelua vai valvontaa, joten se palautti asian käräjäoikeuteen uudelleen ratkaistavaksi.Yhteenveto


Laillisuusperiaatteen mukaan lain säännöksistä tulee selkeästi ilmetä rikos sekä rangaistus. Rikoksentekijällä täytyy tekoa harkitessaan olla mahdollisuus selvittää, onko teko rikos ja mikä on rikoksesta seuraava rangaistus. Koska laissa ei ollut mainintaa siitä, että ehdollisen vankeuden oheisseurauksena voisi olla sekä yhdyskuntapalvelua että valvontaa, ei niitä molempia voitu määrätä. Perusteet tuomion purkamiselle olivat olemassa, koska tuomio perustui selvästi väärään laintulkintaa.


Lue lisää oikeustapauskommenttejamme:


Julia Sieppi

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, rikosoikeus

Lakitoimisto KPF


Puh: 050 5300 152


80 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page