top of page

Poronhoito esti tuulivoimakaavan hyväksymisen – KHO 2022:12

Viikon oikeustapauskommentissa käsittelen korkeimman hallinto-oikeuden tuoretta tapausta keväältä. Oikeustapauksessa arvioitiin tuulivoimarakentamisen vaikutuksia poronhoitoon ja kaavan vahvistamisen edellytyksiä. Korkein hallinto-oikeus päätyi lopulta hylkäämään kaavan haitallisten vaikutusten vuoksi. Samassa tapauksessa korkein hallinto-oikeus myös arvioi, onko matkailuyhdistyksellä oikeutta valittaa naapurikunnan kaavaratkaisusta. Käsittelen tässä oikeustapauskommentissa lainsäädännön ja tapauksen taustat.


Lainsäädäntö


Tapauksessa keskeinen pykälä oli maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:


Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.


Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.


Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.”


Käytännössä tämä pykälä tarkoittaa, että yleiskaava ja asemakaava on laadittava niin, että ne ovat maakuntakaavan mukaisia eivätkä estä maakuntakaavan tavoitteiden toteuttamista. Maakuntakaavassa ei määrätä asioista yksityiskohtaisesti, mutta siltä osin kun maakuntakaavassa määrätään asioista, alemmilla kaavoilla ei saa tehdä yksityiskohtaisia ratkaisuja, jotka ovat maakuntakaavan vastaisia.


Toinen tapauksessa sovellettu pykälä oli kuntalain 137 §, jossa on säännökset siitä, ketkä saavat valittaa kunnan päätöksestä:


Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.”


Pykälä tarkoittaa, että kunnan jäsenellä on aina valitusoikeus, mutta muutoin valitusoikeus on vain asianosaisella eli sillä, jota päätös koskee. Asianosaisen käsitettä on arvioitu oikeuskäytännössä usein.


Tapauksen taustat


Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi Maaningan tuulivoimayleiskaavan 18.3.2019. Kaavan tavoitteena oli rakentaa 54 tuulivoimalaa Maaningan alueelle, noin 40 kilometriä luoteeseen Kuusamon keskustasta. Luonnonsuojelualue Riisitunturi oli viisi kilometriä etelään suunnitellusta tuulivoimapuistosta.


Posion matkailuyhdistys ja Tolvan paliskunta valittivat kaavapäätöksestä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi kaavapäätöksen 26.4.2021. Hallinto-oikeus hylkäsi kaavan maakuntakaavan vastaisena. Maakuntakaavassa todettiin, että tuulivoimahankkeissa tulee erikseen turvata poronhoidon edellytykset. Tutkittaessa tuulivoimapuistoalueen vaikutuksia poronhoitoon oli havaittu, että porot kulkivat usein suunnitellun alueen läpi laidunmaalta toiselle. Hankkeen toteuttaminen olisi pakottanut porot muuttamaan reittejään, mikä olisi heikentänyt niiden ravinnonsaantia ja lisännyt porovahinkoja. Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoi, että tuulivoima-alue olisi heikentänyt merkittävästi poronhoidon edellytyksiä alueella.

Kuusamon kaupunki valitti päätöksestä.


Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu


Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan ja hylkäsi Posion Matkailuyhdistyksen valituksen kokonaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että matkailuyhdistyksen valitusta ei tullut alun alkaenkaan tutkia, koska yhdistyksellä ei ollut valitusoikeutta. Syynä tähän oli, että yhdistyksen toimialueena oli Posion kunta, ja kaavapäätös ei siten koskettanut yhdistystä.


Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan muuttanut päätöstä porotalouden osalta. Paliskunta oli asianosainen, jolloin sen valitus voitiin käsitellä. Myös korkein hallinto-oikeus arvioi, että hankkeella olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia porotaloudelle, minkä vuoksi kaava tuli hylätä. Korkein hallinto-oikeus kumosi kaavapäätöksen.


Yhteenveto


Kaavoituksessa on vaikea sovittaa yhteen eri toimintoja. Usein yhden toiminnan edistäminen haittaa toista. Tämä tulee ottaa huomioon jokaista kaavaa laatiessa. Poronhoitoalueella poronhoidon edellytysten turvaaminen on johtanut usean kaavapäätöksen kumoamiseen. Useimmissa kaavoissa myös edellytetään turvaamaan poronhoidon mahdollisuudet.


Lue lisää oikeustapauskommenttejamme


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, tohtorikoulutettava), DI (Tuotantotalous)

HT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196

44 katselukertaa0 kommenttia

Коментарі


bottom of page