top of page

Väitöskirjani tilintarkastuksesta ja talousrikollisuudesta

1. Väitöskirjan otsikko


Väitöskirjani otsikko tällä hetkellä on: ”White-collar crime and auditing”.


2. Mitä kysymyksiä käsittelet tutkimuksessasi?


Muista toimiston lakimiehistä poiketen teen väitöskirjaani kauppatieteen alalta. Tämä on toinen väitöskirjaprojektini, sillä olen aikaisemmin tehnyt väitöskirjan oikeustieteen alalta. Sitä koskeva blogipostaus löytyy tämän postauksen alalaidasta.


Kauppatieteen väitöskirjani on tutkimus siitä, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudelliseen rikollisuuteen ja muihin väärinkäytöksiin tarkastuskohteissa. Lisäksi tutkin, osaavatko talousrikolliset hyödyntää eri sidosryhmien, kuten pankkien, väärinymmärryksiä siitä, mitä tilintarkastaja oikeastaan tarkastaa ja mitä ei.


Väitöskirjani perustuu tuomioistuinaineistoon, jossa käyn läpi vuosina 2015–2020 annetut tuomiot vakavista talousrikoksista, sekä niihin liittyvien osakeyhtiöiden tilintarkastuskertomukset. Väitöskirjani jakaantuu kolmeen artikkeliin. Näistä ensimmäisessä käsittelen, onko tilintarkastajan lausunnon perusteella mahdollista ennustaa, ollaanko yhtiössä tekemässä talousrikos. Toisessa artikkelissa käsittelen sitä, miten tilintarkastus vaikuttaa talousrikosten onnistumiseen ja niillä aiheutettuihin rikosvahinkoihin.


Kolmannessa artikkelissa tarkastelen, osaavatko talousrikolliset hyödyntää niin sanottua odotuskuilua. Odotuskuilulla tarkoitetaan sitä, että tilintarkastuskertomuksen käyttäjillä, kuten pankeilla ja muilla velkojilla, on usein epärealistinen kuva siitä, mitä tilintarkastaja oikeastaan tarkastaa ja mitä ei. Jos talousrikolliset osaavat hyödyntää tätä ilmiötä, he voivat aiheuttaa eri sidosryhmille lisää vahinkoa ja he kykenevät piilottelemaan rikostaan pidempään.


Väitöskirjani perustuu kvantitatiivisiin metodeihin eli tilastollisiin analyyseihin. Pääasiallinen työkaluni on regressioanalyysi, jolla tarkastelen, onko tietyn aineiston kahdella muuttujalla yhteys toisiinsa vai ei.


3. Mihin oikeudellisiin kysymyksiin erikoistut tutkimuksessasi?


Tässä väitöskirjassa en käsittele suoranaisesti oikeudellisia kysymyksiä. Väitöskirjani on pitkälti tilastollista analyysia, vaikkakin käyn siinä läpi satoja talousrikostuomioita ja tuhansia tilintarkastuskertomuksia. Väitöskirjatyössä olen kerännyt huomattavan määrän erilaista tietoa taloudellisesta rikollisuudesta, ja oppinut ymmärtämään sitä ilmiönä huomattavasti paremmin.


4. Miten väitöskirjan kirjoittaminen on hyödyttänyt käytännön työtäsi KPF:llä?


Teen KPF:llä sekä talousrikoksiin että tilintarkastuksiin liittyviä toimeksiantoja. Talousrikospuolella on ollut merkittävää hyötyä siitä, että olen lukenut satoja tuomioita. Olen saanut hyviä muistikuvia siitä, miten talousrikosasioita ajetaan, mitkä seikat ovat keskeisiä tuomioissa ja miten vahingonkorvaukset määritellään. Tämä on helpottanut erityisesti talousrikosasioissa ja verotarkastuksissa avustamista. Tilintarkastuksissa olen oppinut kiinnittämään huomioita sellaisiin seikkoihin, jotka indikoivat talousrikoksia. Erityistilintarkastukset ovat sellainen tarkastuskohde, jossa usein selvitetään mahdollista rikosvastuuta. Näiden tekemisessä tutkimustyöni on hyödyttänyt erityisen paljon, koska olen selvittänyt lain sisältöä syvällisesti tietyissä erityiskysymyksissä, joihin törmää usein käytännön työssä.


5. Mitä muuta haluat sanoa tutkimustyöstä?

Akateeminen tutkimus on erittäin hyödyllistä lakialalla. Akateeminen tutkimus on paras tapa syventyä johonkin aiheeseen ja oppia siitä lisää. Olen itse julkaissut 50 akateemista artikkelia, ja olen näissä syventynyt useisiin oikeudellisiin kysymyksiin ja kehittynyt merkittävästi tiedonhakijana. Tutkimuksen tekeminen kehittää myös erilaista ongelmanratkaisukykyä. Ammattiosaamiseni on huomattavasti eri tasolla, kuin mitä se olisi ilman tutkimustyötä.


Lue lakimiehistämme ja heidän osaamisestaan lisää:


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, tohtorikoulutettava), DI (Tuotantotalous)

KHT-tilintarkastaja

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196117 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page