top of page

Tarjouksen täsmentäminen ja olennainen muuttaminen - MAO:321/2023

Viikon oikeustapauskommentissa käsittelen esimerkkitapausta tarjousten täsmentämisestä, tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta, suhteellisuusperiaatteesta ja siitä, onko tarjouspyyntömateriaali ollut riittävän selkeä. Kirjoituksen pohjana ovat markkinaoikeuden samoja kysymyksiä käsittelevät ratkaisut MAO:321/2023, 322/2023 ja 325/2023. Ratkaisut ovat lainvoimaisia.


Tarjouksen täsmentäminen


Mikäli hankintayksikkö havaitsee saamissaan tarjouksissa puutteita tai virheitä, sillä on oikeus esittää tarjoajille täsmennyspyyntöjä. Saadun täsmennyksen perusteella hankintayksikkö voi harkintansa mukaan säilyttää tarjoajan mukana tarjouskilpailussa, tai sitten sulkea tarjoajan kisasta.


Esimerkiksi puitejärjestelyjä koskevassa hankintalain 43 § 1. momentissa todetaan:

Hankintayksikkö voi pyytää toimittajaa tarvittaessa kirjallisesti täsmentämään tai täydentämään tarjoustaan.”


Kyse on hankintayksikölle annetusta mahdollisuudesta, eli hankintayksikön ei ole pakko pyytää täsmennyksiä. Tarjousten täsmentäminen tai selkeyttäminen ei saa johtaa tarjousten tai hankinnan olennaisten osien muuttumiseen tai uhata syrjiä muita tarjoajia tai vääristää kilpailua.


Täsmennyksiä pyytäessä hankintayksikön tulee noudattaa hankintalaissa säädettyjä periaatteita, kuten syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatetta (3 §). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikista saman puutteellisuuden sisältävistä tarjouksista tulee esittää täsmennyspyyntö, jos se esitetään yhdestäkään tarjouksesta.


Tapausten taustat


Kansaneläkelaitos (hankintayksikkö) oli ilmoittanut talvella 2022 perustavansa puitejärjestelyn yksilötoimintaterapiapalveluille kahden vuoden ajaksi ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.


Hankintayksikkö sulki syksyllä 2022 muutaman tarjoajan ulos tarjouskilpailusta sillä perusteella, että nämä olivat jättäneet ilmoittamatta osan tarjoamiensa terapeuttien nimistä tarjouksessaan. Hankintayksikön antamalla tarjouslomakkeella tarjoajat olivat voineet valita, tarjoavatko ne rekrytoitavia terapeutteja vai nimettyjä terapeutteja. Rekrytoitava terapeutti tarkoitti tässä yhteydessä, että tarjoaja rekrytoisi kyseisen henkilön vasta myöhemmin, jolloin tämän nimeä ei luonnollisesti ole vielä tiedossa. Nimetty terapeutti tarkoitti henkilöä, joka oli jo tarjoajan tiedossa tarjouksen tekemisen hetkellä.


Tarjoukset vastaanotettuaan hankintayksikkö oli tiedustellut niiltä tarjoajilta, jotka olivat jättäneet terapeuttien nimitietoja kirjoittamatta, että koskevatko puuttuvat nimet rekrytoitavia vai nimettyjä terapeutteja. Täsmennyspyynnössä hankintayksikkö ei tiedustellut terapeuttien nimiä. Jos tarjoaja vastasi tarjoavansa nimettyjä terapeutteja, hankintayksikkö sulki tarjoajan ulos tarjouskilpailusta. Tätä se perusteli sillä, että nimen antaminen myöhemmässä vaiheessa tarkoittaisi tarjouksen kiellettyä täydentämistä ja tarjouksen olennaista muuttamista.


Tarjouspyynnössä käytetty sähköinen lomake ei tarkistuspainiketta painaessa herjannut, että pakollisia tietoja puuttuu, mikä olisi estänyt lomakkeen lähetyksen. Tarjousasiakirjoista ei valittajien mukaan käynyt riittävän selvästi ilmi, että nimettyjen terapeuttien nimien ilmoittaminen olisi pakollinen vähimmäisvaatimus. Tarjouskilpailusta sulkeminen nimitietojen puuttumisen vuoksi oli valittajien mukaan suhteellisuusperiaatteen vastaista.


Ulos suljetut valittajat katsoivat, että niitä oli kohdeltu epätasapuolisesti, koska nimetyn terapeutin nimen ilmoittamista jälkikäteen ei tulisi katsoa olennaiseksi tarjouksen muuttamiseksi, eikä nimen ilmoittamisella muutenkaan olisi olennaista merkitystä, kunhan palvelua suorittava terapeutti täyttää ilmoitetut laatuvaatimukset.


Markkinaoikeuden ratkaisu


Valittajat olivat vaatineet kukin omissa valituksissaan, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaiset tarjouskilpailusta sulkemista koskevat päätökset ja hankintapäätökset sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittajat vaativat, että hankintayksikkö korvaa niiden oikeudenkäyntikulut.


Markkinaoikeus katsoi hankintayksikön menetelleen hankintasäännösten vastaisesti. Sen mukaan hankintayksikön olisi tullut harkintavallastaan huolimatta täsmennyspyynnössä antaa tarjoajille mahdollisuus myös nimetä terapeutit sen sijaan, että merkitystä olisi ollut vain sillä, onko kyse rekrytoitavasta vai nimetystä terapeutista. Nimeämismahdollisuuden antamatta jättäminen oli tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaista.


Markkinaoikeuden mukaan terapeutin nimellä tai sillä, oliko kyseessä rekrytoitava vai nimetty terapeutti, ei ollut merkitystä arvioitaessa tarjoajien soveltuvuutta ja vertailtaessa tarjouksia. Tarjoajat olivat ilmoittaneet myös nimeämättömien terapeuttien osalta tarjottavien henkilöiden koulutuksen ja pätevyyden vähimmäistasot, jotka täyttyisivät henkilöstä riippumatta.


Näillä perusteilla terapeutin nimillä tai niiden puuttumisilla ei ollut merkitystä tarjousten vertailussa. Koska ne olivat tällaisia epäolennaisia tietoja, hankintayksikkö olisi voinut täsmentää niitä tarjousten saamisen jälkeen. Nimien ilmoittaminen ei olisi tarkoittanut uuden tarjouksen esittämistä ja myös tähän olisi tullut antaa mahdollisuus.


Ratkaisussaan markkinaoikeus kumosi päätökset tarjoajien tarjouskilpailusta sulkemisesta sekä hankintayksikön hankintapäätökset valituksen alaisista osa-alueista. Markkinaoikeus kielsi hankintayksikköä tekemästä puitesopimuksia kyseisten hankintapäätösten perusteella 1 000 000 euron sakon uhalla. Lisäksi markkinaoikeus velvoitti hankintayksikön korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi katsomalta määrältä.


Lopuksi


Tässä kirjoituksessa käsitellyissä ratkaisuissa markkinaoikeus antoi selkeällä tavalla ohjeistusta siihen, missä tilanteessa tarjouksen täsmentäminen ei johda kiellettyyn tarjouksen täydentämiseen. Tässä kilpailutuksessa tarkasteltavana olleet terapeuttien nimitiedot eivät vaikuttaneet tarjousten vertailuun, joten kyse ei voinut olla kielletystä tarjouksen täydentämisestä. Hankintayksikön olisi tullut tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi antaa ulos suljettujen tarjoajien täydentää tarjoustensa nimitietoja ja säilyttää ne mukana tarjouskilpailussa.


Lue lisää oikeustapauskommenttejamme:


OTM (väitöskirjatutkija), FM (tietojenkäsittely)

Lakimies, riidanratkaisu

Lakitoimisto KPF


050 5338 29577 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page