top of page

Rikkoiko Finlandia Vodka -pullon ulkomuoto immateriaalioikeutta - MAO:78/2023

Markkinaoikeus antoi tuoreen ratkaisun tekijänoikeuden muodostumista ja tavaramerkin rikkomista koskevassa asiassa. Tapauksen keskeisinä kysymyksinä tekijänoikeuden muodostumisen perusteet ja moraalisten oikeuksien siirto sekä tavaramerkkisuojan vaikutus myöhemmin suunniteltavaan tuotemalliin. Tapauksesta tekee suurta yleisöä kiinnostavan sen teema eli Finlandia Vodka-pullon ulkomuoto. Käsittelen viikon oikeustapauskommentissa tätä ratkaisua.


Alustus


Brittiläinen taitelija Ross Lovegrove on vuonna 2001 luonut tilauksesta Ty Nant Lovegrove -pullon, jonka taloudelliset oikeudet ovat olleet Ty Nant kivennäisvesiyhtiön omaisuutta ja myöhemmin siirtyneet Derby Bar Limited yhtiölle ”Derby”. Kyseistä teosta luonnehtivat pullon pintaa kiertävät vertikaalisesti kulkevat kolmiulotteiset aaltoilevat muodot. Pullon muoto on saanut inspiraatiota veden elävyydestä eli veden pinnan värähtelyistä, joita teos omaperäisellä ja luovalla tavalla ilmentää.


Finlandia Vodka taas on Alkon, nykyään yksityinen Brown-Forman Finland Oy yhtiön ”Brown-Forman”, vuonna 1970 lanseeraama tuote, jossa pullon ulkomuoto jäljittelee jään muotoa. Pullon ulkomuotoa on uudistettu useita kertoja. Vuonna 2011 Alko lanseerasi uusimman version pullosta nimeltään Melting Ice, jonka ulkomuoto jäljittelee sulavan jään muotoa ja vuonna 2018 Flowing Ice -mallin, joka jäljittelee liikkuvaa sulavaa jäätä. Oikeustapauksessa on kyse siitä rikkovatko näiden vodkapullojen ulkomuodot aiempaa Derbyn tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä.


Oikeudellinen kysymys


Tekijänoikeus


Tekijänoikeus on tekijänoikeuslaissa määritelty omistusoikeus henkisen työn lopputulokseen eli teokseen. Tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen – moraalinen ja taloudellinen oikeus. Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmenemismuotoa, ei sen sijaan esimerkiksi teoksen ideaa tai aihetta. Teoskäsitettä ei ole laissa rajoitettu vaan se voi olla mikä tahansa henkisen työn lopputuloksena syntynyt taiteellinen yksikkö. Tekijänoikeuden saavuttaa luomalla teoksen, joka on omaperäinen eli henkisen työn tulos ja teoksessa ilmenee sellaisia elementtejä, joita voidaan pitää tämän ilmauksena tällaisesta luovasta henkisestä työstä.


Jotta suojan kohdetta voidaan pitää omaperäisenä, on samalla välttämätöntä ja riittävää, että se heijastaa tekijänsä yksilöllisyyttä ilmentämällä tämän vapaita luovia ratkaisuja, esimerkiksi tavanomainen aihe tai pakon sanelema lopputulos eivät voi saada tekijänoikeudellista suojaa. Pullon muotoilu on hallitsevassa määrin seurausta sen käyttötarkoituksesta eli pullon tarkoitus määrittää sen muotoa. Pakotettu muoto rajoittaa tekijänoikeussuojan laajuutta, sillä pienetkin muutokset luovat uuden teoksen. Teoskynnyksen voidaan katsoa täyttyvän helpommin pakotetun muodon alustalla, jossa pienetkin muutokset aiemmin tunnettuun katsotaan ilmentävän luovaa henkistä työtä.

Tekijänoikeuden saavuttaa valmistamalla teoksen, ja oikeussuojan saavuttaminen ei vaadi rekisteröintiä tai muuta viranomaistoimintaa. Saavuttaakseen suojaa teos ei kuitenkaan saa loukata toista tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeudellisesti suojattua oikeutta. Tämä vaatimus toimii myös muiden immateriaalioikeuksien välillä.


Tavaramerkki ja EU-tavaramerkki


Tavaramerkkejä koskeva sääntely on tavaramerkkilaissa. Tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkkilain 2 §:n mukaisesti elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävää merkkiä, johon on saatu yksinoikeus tavaramerkkilain säännösten mukaisesti. Tavaramerkkisuojaa saadaan rekisteröimällä tavaramerkki kansallisella rekisteröintiviranomaisella, Suomessa rekisteröintiviranomaisena toimii PRH. EU-tavaramerkki on tavaramerkkisuoja, joka saavutetaan yhdellä hakemuksella koskemaan kaikkia tai valittuja Euroopan unionin valtioita. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä tai luomasta sekoitettavissa olevia tuotteita tai malleja. Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.


Markkinaoikeuden käsittely ja ratkaisu asiassa


Tapauksessa Derby on vaatinut markkinaoikeudelta muun muassa, että se;

· vahvistaa, että Ty Nant Lovegrove -pullo on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu, tekijänoikeussuojaa nauttiva teos

· vahvistaa, että Brown-Forman loukkaa Derby tekijänoikeutta Ty Nant Lovegrove pulloon valmistamalla teoksesta kappaleita ja saattamalla niitä yleisön saataviin Finlandia Vodka -tuotteen pullona

· vahvistaa, että Brown-Forman loukkaa Derbyn Euroopan unionin tavaramerkkiä numero 2746758


o Vastaaja Brown-Forman on esittänyt, että markkinaoikeus jättää Derby kanteen tutkimatta tekijänoikeuteen perustuvien vaatimusten osalta ja hylkää kanteen muilta osin tai toissijaisesti hylkää kanteen kokonaisuudessaan.

Alla vasemmalta oikealle Ty Nant -vesipullo, EU-tavaramerkki 2746758, Flowing Ice -pullo (2018).Tekijänoikeuden muodostuminen


Immateriaalioikeudellisissa riidoissa toimivaltainen tuomioistuin on markkinaoikeus. Nyt esitetty kanne on varsin tavanomainen riidan ilmenemismuodon osalta – immateriaalioikeuden haltija väittää kilpailijan tai muun toimijan käyttävän oikeudetta heidän omistamaa tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta.


Tapauksessa on kuitenkin omalaatuisia piirteitä, jotka tekevät tapauksesta mielenkiintoisen. Kantaja on vaatinut markkinaoikeutta todentamaan tekijänoikeuden olemassaolon, joka on vaatimuksena Suomessa harvinainen. Tekijänoikeuden katsotaan syntyvän luomalla teoksen ja oikeussuoja on automaatio, jonka olemassaolo lakkaa ainoastaan, mikäli joku onnistuneesti tekee väitteen oikeussuojaa vastaan. Yleensä tällaiset väitteet tehdään tekijänoikeusneuvostolle, jonka toimivaltaan kuuluu arvioida tapauskohtaista teoskynnyksen ylittymistä, jopa siellä nämä asiakysymykset ovat harvinaisia. Nyt väitteen on esittänyt kantaja, jota voidaan pitää prosessitaktisesti erikoisena ratkaisuna.


Markkinaoikeus katsoo olevan selvää, että pullon suunnittelijan luomisvapautta rajoittaa pullon käyttötarkoitus juomapakkauksena. Tekijänoikeussuojan soveltamisen esteenä ei ole se, että tuotteen muoto on ainakin osittain välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, kunhan tämä seikka ei ole estänyt tekijää heijastamasta yksilöllisyyttään suojan kohteessa ilmentämällä vapaita luovia ratkaisuja. Tässä tapauksessa teos on uniikki ja sisältää tekijän henkisen työn elementtejä.


Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan, että Ty Nant Lovegrove -pullo on omaperäinen tekijänsä luovan henkisen työn tulos, joka ilmentää tekijänsä vapaita luovia ratkaisuja, eli se on tekijänoikeuden alainen teos.


Tekijänoikeuden loukkaus


Derby on esittänyt markkinaoikeudelle vaatimuksen arvioida ovatko Finlandia Vodka 2011- ja 2018-pullot Ty Nant Lovegrove -pullon muunnelmia. Derby on esittänyt, että Finlandia Vodka -pulloissa oleva pystysuuntainen, kolmiulotteinen, veden pinnan väreilyä muistuttava aaltoileva ja epätasainen muoto syvänteineen on sama tai hyvin samanlainen kuin Ty Nant Lovegrove -pullossa. Brown-Forman on kiistänyt loukkauksen ja esittänyt, että pullot ovat kokonaisvaikutelmiltaan erilaiset eikä samuuselämystä synny.


Markkinaoikeus katsoo ulkoasujen eroavaisuudet ja optisen vaikutelman merkityksestä perusteella, että Finlandia Vodka 2011- ja 2018-pullot eroavat Ty Nant Lovegrove -pullosta siinä määrin, että niistä ei synny samuuselämystä, eli ne eivät loukkaa kantajan tekijänoikeutta. Tässä Derbyn edellisessä kohdassa esittämä vaatimus tekijänoikeuden syntymisen toteamisesta kääntyy kantajaa vastaan, kohdan yksi menestyminen tarkoittaa automaattisesti kohdan kaksi menestymättömyyttä – molemmilla osapuolilla on sama oikeus luoda teoksia ja teoskynnys on samanarvoinen eri teoksissa.


Tavaramerkki


Derby katsoi, että Finlandia Vodka -pullon ulkomuoto loukkaa kantajan EU-tavaramerkkiä ja on sekoitettavissa siihen.


Tavaramerkkien osalta oikeussuoja edellyttää onnistunutta rekisteröintiä. Rekisteröinnin yhteydessä ennen lopullisen oikeussuojan saavuttamista on niin sanottu väiteaika, jolloin tavaramerkkiä vastaan voidaan esittää väitteitä, myöhemmin tällaiset kumoamis- tai oikeusloukkausväitteet voidaan esittää markkinaoikeudessa. Tavaramerkin rekisteröintiväitteet ja tuomioistuinkäsittelyt ovat erittäin yleisiä Suomessa ja EU:n alueella.


Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan, että ainakin pullojen valmistusmateriaalit, korkit, ja tasainen pohja ovat yleisesti ottaen sellaisia pullon osia, joiden valmistamisen sanelevat sellaiset tekniset seikat tai rajoitteet, jotka jättävät vain rajallisen määrän tilaa luomisen vapaudelle, eli näiden osalta tavaramerkkiloukkausta ei tutkita.


Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Derbyn EU-tavaramerkki kattaa erilaisia tavaramerkkiluokkien 32 ja 33 mukaisia juotavaksi tarkoitettuja vesiä, kun taas vodka on väkevä alkoholijuoma. Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan, että tuotteita erottaa muun muassa se, että nesteiden käyttötarkoitus on eri, tuotteet eroavat hinnaltaan, eivätkä tuotteet ole toisiaan täydentäviä. Näiden lisäksi alkoholin myyntiä säännellään erillislainsäädännöllä, joka ei koske mineraalivesiä. Näillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei tuotteiden välillä voi olla sekaannusvaaraa eli kyseessä ei ole tavaramerkinloukkaustilanne.


Vastaajan kanteen hylkäämisväite


Vastaaja vaati tapauksessa, että Derbyn kanne jätetään ensisijaisesti tutkimatta tekijänoikeuteen perustuvien vaatimusten osalta, koska Derbyllä ei ole asiavaltuutta asiassa. Perusteena väitteelle vastaaja esitti, että Ty Nant ja Derbyn yrityskaupassa ei ole erikseen määritelty immateriaalioikeuksien siirtymistä – jos immateriaalioikeudet eivät ole siirtyneet Derbylle ei heillä ole mahdollisuutta toimia kantajana markkinaoikeudessa. Markkinaoikeus katsoo, että on riittävät perusteet olettaa Derbyn olevan oikeuksien haltija ja täten hylkää vastaajan väitteen.


Tuomio ei ole lainvoimainen.


Yhteenveto


Tapaus kuvastaa yhtäaikaisesti sekä varsin tavanomaista immateriaalioikeusriitaa että uniikkia oikeusriita asiakysymysten osalta. Markkinaoikeus käsittelee vuosittain lukusia tavaramerkin väärinkäyttötapauksia tai markkinariitoja immateriaalioikeuksien osalta. Tapauksessa kantajan motiiveja nostaa kanne on vaikea hahmottaa, sillä tuotteet eivät kilpaile keskenään eikä tuotteen omistajalla ole täten pelkoa taloudellisesta tappiosta, myös menestymismahdollisuudet ovat olleet vähäiset.


Kantaja olisi saavuttanut laajemman oikeussuojan, myös Finlandia Vodkaa vastaan, hakemalle alun perin muodolle mallisuojaa tavaramerkin sijaan. Myös suojan laajuutta, eli käyttökategorioita, olisi tullut osata etukäteen arvioida laajentavasti. Immateriaalioikeuksien suojaamisessa tulee osata hahmottaa omistusyksikön arvo ei pelkästään rekisteröintihetkellä vaan myös laajemmin ja pidemmällä aikavälillä. Immateriaalioikeuksien suojaamisessa kuten suojattavien kohteiden luomisessakin tulee osata käyttää laajasti mielikuvitusta.


Lue lisää oikeustapauskommenttejamme

https://www.kpflaki.com/blog/categories/oikeustapauskommentit


Mikko Kaunisvaara

OTM (väitöskirjatutkija), BBA

Lakimies

Lakitoimisto KPF33 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page