top of page

Puhelinmyyntisääntelyn kiristyminen suojaisi kuluttajaa

Puhelinmyyjien tulee jatkossa toimittaa tarjous asiakkaalle kirjallisesti, jos asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 14/2022 vp) hyväksytään eduskunnassa. Lakimuutos tulisi voimaan näillä näkymin vuoden 2022 joulukuussa. Tässä kirjoituksessa käsittelen muutosehdotusta puhelinmyynnin osalta sekä puhelinmyyntiehtojen nykytilaa.


Puhelinmyynnin ehdot nykyään


Aluksi nostan esiin muutamia keskeisiä puhelinmyyntiä koskevia säännöksiä.


1. Tiedot puhelun aluksi


Puhelinmyynnissä myyjän tulee heti puhelun alussa ilmoittaa nimensä ja yrityksen nimi sekä se, että kyseessä on myyntipuhelu (kuluttajansuojalain 6:10 § 1 mom.).


2. Kahden viikon peruuttamisaika


Puhelimessa solmittuun sopimukseen kuluttajalla on 14 päivän peruutusoikeus. Peruuttamisaika alkaa siitä, kun tilausvahvistus on saapunut hänelle kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamiseen ei vaadita mitään syitä.


Kuluttajan peruutusaika on kuitenkin 12 kuukautta sopimuksen tekemisestä tai tavaran vastaanottamisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut sopimuskappaletta. Jos elinkeinonharjoittaja taas on korjannut tämän puutteen jossakin vaiheessa, 14 päivän peruutusaika alkaa päivästä, jona kuluttaja sai puuttuvat tiedot.


Jos kuluttaja väittää peruuttaneensa sopimuksen, hänellä on siitä todistustaakka. Peruuttaminen kannattaakin tehdä aina kirjallisesti ja säilyttää oma kopio, kuten sähköposti. Peruuttamisoikeudesta säädetään kuluttajansuojalain 6:14 §:ssä.


3. Peruutusoikeuden rajoituksia


Kuluttajan peruutusoikeuteen etäkaupassa on säädetty useita rajoituksia kuluttajansuojalain 6:16 §:ssä. Jollei toisin ole sovittu, peruuttamisoikeutta ei ole muun muassa seuraavissa tilanteissa:


- Kaupan kohde on mittatilaustyö tai se on muuten valmistettu tai muunneltu tilaajan henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi.

- Tavara on toimitettu sinetöitynä ja se on avattu, eikä sitä voida palauttaa terveys- tai hygieniasyistä.

- Kaupan kohteena on tavara, joka voi pilaantua tai vanhentua nopeasti tai joka voi sen toimittamisen jälkeen sekoittua erottamattomasti muiden tavaroiden kanssa. Esimerkiksi ruokatavarat, varsinkin kasvikset, voivat pilaantua nopeasti.

- Kyse on yksittäisen sanoma- tai aikakausilehden tai aikakausijulkaisun toimittamisesta.

4. Suoritusten palauttaminen


Etämyyntisopimuksen peruutettuaan kuluttajan tulee palauttaa tavara viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, ellei elinkeinonharjoittaja ole sopinut noutavansa tavaran. Tämä koskee myös kotimyyntiä. Kuluttaja maksaa välittömät palautuskulut itse, ellei elinkeinonharjoittaja ole sitoutunut vastaamaan niistä. Kuitenkin, jos kuluttajalle ei ole ilmoitettu palautuskuluista, kuluttaja ei vastaa niistä.


Näitä koskeva sääntely on kuluttajansuojalain 6:17 §:ssä.


5. Sanktiot yrityksille


Kesällä 2020 Kilpailu- ja kuluttajavirastolle säädettiin mahdollisuus esittää seuraamusmaksun määräämistä yritykselle, joka rikkoo tai laiminlyö tiettyjä kuluttajansuojasäännöksiä. Tämä koskee kaikkia yrityksiä, ei vain puhelinmyyntiä. Seuraamusmaksun määräämistä voi hakea kuluttaja-asiamies, ja pyyntö seuraamusmaksun määräämisestä esitetään markkinaoikeudelle. Seuraamusmaksun esittäminen edellyttää, että yritys rikkoo tiettyjä kuluttajansuojalain säännöksiä toistuvasti tai osoittaa selkeää piittaamattomuutta lakia kohtaan. Näistä säädetään kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetussa laissa.


Seuraamusmaksun lisäksi kuluttaja-asiamies voi esittää markkinaoikeudelle, että elinkeinonharjoittajalle määrätään kielto jatkaa sellaista menettelyä, joka on kuluttajansuojalain markkinointia ja asiakassuhdetta koskevan luvun säännösten tai sen luvun nojalla annettujen säännösten vastaista, tai uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se ole erityisestä syystä tarpeetonta. (Kuluttajansuojalain 2:16 ja 17 §)


Mikä muuttuisi loppuvuodesta 2022?


Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että jotta puhelimessa esitetty tarjous tulisi kuluttajaa sitovaksi, tulee kyseiset ehdot ensin toimittaa kuluttajalle kirjallisesti, ja vasta näiden hyväksymisen jälkeen sopimus syntyisi. Ehdot voisi toimittaa esimerkiksi sähköpostitse, kirjeitse tai tekstiviestillä. Hallituksen esityksessä (HE 14/2022 vp) kuitenkin todetaan, että jotta esimerkiksi tekstiviestitarjous katsottaisiin riittäväksi, tulee viestiin sisältyä kaikki kaupan ehdot ja hinnat.


Muutoksen toteutuessa kuluttajan tulee huomata, että jos kirjalliseen tarjoukseen unohtaa vastata myöntävästi, sopimusta ei synny ja tuote tai palvelu jää luultavasti saamatta. Toisaalta hallituksen esityksessä myös todetaan, että jos kulutushyödyke toimitetaan kuluttajalle vaikka tämä olisi jättänyt tarjouksen hyväksymättä, ei kuluttajan tarvitse maksaa, palauttaa tai muuten huolehtia toimitetusta kulutushyödykkeestä.


Varsinkin puhelinmyyntiyritykset ovat vastustaneet lakiuudistusta katsoessaan, että koettu tarve sääntelyn kiristämiselle on johtunut muutamasta yrityksestä, jotka ovat parin viime vuoden aikana lähetelleet aiheettomia laskuja. Haasteeksi on katsottu myös se, että iäkkäämmät asiakkaat eivät välttämättä käytä sähköpostia, ja varsinkin lehtitilaukset jäisivät muutoksen myötä tekemättä. Tällä hetkellä Medialiitto ja Journalistiliitto ovat vaatineet, että sanoma- ja aikakausilehtien myyminen jätettäisiin lakiuudistuksen ulkopuolelle, eli että niitä puhelimitse myytäessä sopimus voisi syntyä edelleen puhelimessa. Toisaalta Suomessa on käyty yleistä keskustelua siitä, että nimenomaan vanhemmalle väestölle on myyty puhelimitse tuotteita tai palveluita, joita he eivät halua tai tarvitse mutta esimerkiksi muistisairauden vuoksi kuitenkin päätyvät tilaamaan.


Nykyinen kuluttaja-asiamies on eri linjoilla markkinatoimijoiden kanssa siitä, että onko kyse yksittäisistä markkinahäiriköistä vai ei. Kuluttaja-asiamies nosti ongelmaksi erityisesti sen, että kuluttajalle markkinoidaan määräaikaista lehti- tai muuta tilausta, joka yllättäen jatkuukin tarjousjakson jälkeen.


Yhteenveto


Koska kuluttajan asema on puhelinmyynnissä heikompi esimerkiksi siksi, että kaupiteltavaan tuotteeseen tai palveluun tutustuminen on rajoitetumpaa kuin liikkeessä tai internetissä asioitaessa, puhelinmyyntiä koskevia pykäliä on sisällytetty kuluttajansuojalakiin. Kuluttajalla on esimerkiksi 14 päivän peruutusoikeus tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.


Puhelinmyyjien tulee jatkossa toimittaa tarjous asiakkaalle kirjallisesti, jos asiaa koskeva hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa. Lisäksi on esitetty, että jos kulutushyödyke on toimitettu kuluttajalle, vaikka tämä olisi jättänyt kirjallisen tarjouksen hyväksymättä, kuluttajalla ei olisi velvollisuutta maksaa tuotetta tai palauttaa sitä tai muuten huolehtia siitä.


Lue lisää kuluttajaoikeudellisia kirjoituksiamme:


OTM, tohtorikoulutettava

Lakimies, riidanratkaisu

Lakitoimisto KPF050 5338 295
48 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Bình luận


bottom of page