top of page

Onko edessä tekijänoikeuskirjeiden uusi aikakausi? – oikeustapauskommentti KKO 2022:47

Viime vuosikymmenen puolivälissä useat meistä lukivat mediasta uutisia niin sanotuista ”tekijänoikeuskirjeistä”, joita lähetettiin yksityisille henkilöille. Tekijänoikeuskirjeissä vastaanottajaa vaaditaan maksamaan tekijänoikeuslakiin perustuva hyvitystä tekijänoikeuden omistavalle taholle. Kirjeissä vaadittu hyvitys on perustunut tyypillisesti tekijänoikeuksilla suojatun sisällön luvattomaan jakamiseseen. Kirjeiden lähettäminen on vähentynyt huipustaan viime vuosina, koska markkinaoikeuden tulkinta tekijänoikeuslain 60 a §:stä on ollut tiukempi kuin ilmiön alkaessa. Markkinaoikeuden linjauksen vuoksi markkinaoikeus ei lähtökohtaisesti ole velvoittanut teleyrityksiä luovuttamaan kaikkien tekijänoikeuksia loukkaavien tiedostojen jakajien yhteystietoja.


Tuore korkeimman oikeiden päätös muuttaa tulevaisuudessa markkinaoikeiden noudattamaa linjausta tekijänoikeuksia rikkoneiden tehojen yhteystietojen luovuttamisesta.


Yhteystietojen luovuttaminen


Tekijänoikeuslain 60 a §:ssä käsittellään yhteystietojen luovuttamista tilanteessa, jossa tekijänoikeudella suojattua aineistoa on saatettu oikeudetta yleisön saataville ilman tekijänoikeuden omistajan suostumusta. Tekijänoikeuksia luvattomasti jakaneen tahon yhteystiedot on luovutettava tuomioistuimen määräyksellä, jos tapauksessa tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Pykälän sisältö kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:


”Tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä. Tietojen luovuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 lukua. Tuomioistuin voi määrätä yhteystietojen turvaamisesta noudattaen oikeudenkäymiskaaren 7 lukua.


Edellä 1 momentissa tarkoitettuja yhteystietoja saaneeseen tekijään tai hänen edustajaansa sovelletaan, mitä tietoyhteiskuntakaaressa säädetään viestinnän luottamuksellisuudesta ja yksityisyyden suojasta, viestien ja tunnistamistietojen käsittelystä, tietoturvasta, ohjauksesta ja valvonnasta, pakkokeinoista sekä rangaistuksista.


Tässä pykälässä tarkoitetun tekijän tai hänen edustajansa on korvattava tietojen luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut sekä mahdollinen vahinko lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjälle taikka muulle välittäjänä toimivalle palvelun tarjoajalle.”


Korkeimmassa oikeudessa käsiteltiin kysymystä siitä, tuliko teleyrityksen luovuttaa niiden käyttäjiensä yhteystietoja, joita epäiltiin tekijänoikeuksien loukkaamisesta. Oikeudessa arvioitiin muun ohella kysymyksiä siitä, onko aineisto saatettu merkittävissä määrin yleisön saataville ja miten merkittävää aineiston jakaminen on ollut tekijäoikeuksien suojan kannalta.


Tapauksen taustat


Markkinaoikeudessa käsiteltiin tapausta, jossa yhtiö vaati teleyritykseltä yhteystietojen luovuttamista tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla. Yhtiö omisti tekijänoikeudet neljään elokuvaan, joita yhtiön väitteen mukaan teleyrityksen asiakkaat olivat jakaneet laajasti saataville vertaisverkossa BitTorrent-tekniikkaa hyödyntäen. Yhtiön mukaan materiaalin jakamiselle ei oltu saatu suostumusta tekijänoikeuksien haltijalta. Yhtiö katsoi myös, että jaettu materiaali on tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävissä määrin saatettu yleisön saataville.


Yhtiö oli vaatinut markkinaoikeudelta, että yhtiölle luovutetaan yhteensä 34 teleliittämän yhteystiedot, joista oli yhtiön mukaan saatettu yleisön saataviin yhtiön tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Markkinaoikeus oli ratkaissut asian siten, että teleyritys määrättiin luovuttamaan yhteystiedot vain viiden teleliittymän osalta. Muilta osin yhtiön hakemus hylättiin.


Asian käsittely korkeimmassa oikeudessa


Arvioitavana oli korkeimmassa oikeudessa kysymys siitä, onko tapauksessa tekijänoikeudella suojattuja elokuvia saatettu yleisön saataville tekijän oikeuksien kannalta merkittävissä määrin. Kysymystä arvioitaessa on aina punnittava kysymystä yksityisyyden suojaa koskevien oikeuksien kannalta, koska IP-osoitetiedot ovat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia henkilötietoja, joiden avulla tietoverkon käyttäjä voidaan tunnistaa. Yhtiö oli yksityisenä toimijana pyytänyt tuomioistuimelta määräystä näiden tietojen luovuttamiseen.


Korkein oikeus otti päätöksessä kantaa kysymykseen siitä, onko jakajan täytynyt olla tietoinen, että hän syyllistyy tekijän oikeuksilla suojatun aineiston jakamiseen käyttämällä BitTorrent-tekniikkaa hyödyntävää ohjelmaa. Korkein oikeus totesi, että BitTorrent-tekniikan käyttämisen edellytyksenä on tekniikkaa hyödyntävän ohjelman lataaminen sekä ohjelman asentaminen tietokoneelle. Näin ollen ohjelmiston koneelle asentanut henkilö on tietoinen ohjelman ominaisuuksista ja samalla henkilö on antanut suostumuksensa ohjelman käyttöön.


Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ole merkitystä sillä, että BitTorrent-tekniikkaa hyödyntävät ohjelmistot pilkkovat alkuperäisen elokuvan pieniin osiin. BitTorrent-verkko on ollut useiden henkilöiden käytössä ja sen välityksellä käyttäjät ovat yhdessä toimien voineet saada käyttöönsä paikasta ja ajankohdasta riippumatta tekijänoikeudella suojattuja teoksia, jotka on julkaistu ilman tekijän tai tämän edustajan lupaa. Teoksia levitetään vertaisverkossa uudella tekniikalla ja uudelle yleisölle. Korkein oikeus katsoi näytetyksi toteen, että yhtiön hakemuksen kohteena olevista IP-osoitteista on saatettu tekijänoikeudella suojattua aineistoa yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta. Korkein oikeus toteasi päätöksessään, että elokuvien saattaminen yleisön saataville on tapahtunut, kun käyttäjä on käyttänyt BitTorrent-tekniikkaa hyödyntävää ohjelmistoa jakaessaan elokuvaa.


Kysymyksen ratkaisu yleisölle saattamisen osalta oli odotettu. BitTorrent-tekniikan käyttäjä on tietoinen siitä, että hänen lataamansa ohjelma jakaa myös lataamiansa tiedostoja eteenpäin ja aineisto on yleisesti yleisön saatavilla. Asiassa oli myös ratkaistava kysymys siitä, onko BitTorrent-tekniikkaa hyödyntävän ohjelman kautta jaettu aineisto ollut yleisön saatavilla laajasti.


Korkein oikeus toteaa päätöksen perusteluissa, että jo yhden teoksen saattaminen yleisön saataviin riittää tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentissa tarkoitetun yhteystietojen luovuttamismääräyksen täyttymiseen. Näin ollen yhdenkin elokuvan jakaminen riittää siihen, että jakajan yhteystiedot luovutetaan niitä pyydettäessä. Korkein oikeus katsoo päätöksessään, että yleisön saataville saattamisen laajuutta arvioitaessa keskeisin arviointiperuste on se, kuinka suuri aineistojen vastaanottajien ja potentiaalisten vastaanottajien määrä on. Korkeimman oikeuden mukaan BitTorrent-tekniikkaa hyödyntävää ohjelmaa käytettäessä käyttäjä ei pysty käytännössä vaikuttamaan siihen, kuinka laajalle yleisölle hän jakaa tietokoneella olevaa tiedostoaan. Korkein oikeus katsoi perusteluissaan, että asiassa ei ole merkitystä sillä, onko aineistoa jakavan tahon rooli vähäinen aineiston jakamisessa, johon osallistuu useita tahoja. Korkeimman oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan seuraavasti:


”Jakelussa hyödynnetyn BitTorrent-tekniikan edellä kuvatut ominaisuudet viittaavat kuitenkin myös siihen, että teos voi olla todennäköisesti hallitsemattomasti laajenevan saataville saattamisen kohteena, vaikka parven tosiasiallisia todennettuja käyttäjiä olisi vähän. Kysymys on näin ollen aineiston saataville saattamisesta rajoittamattomalle määrälle potentiaalisia vastaanottajia.”


Korkein oikeus katsoi, että elokuvan jakaminen BitTorrent-tekniikan avulla synnyttää tilanteen, jossa elokuvan vastaanottajien määrä on käytännössä rajoittamaton. Näin ollen elokuvan jakaminen BitTorren-tekniikkaa hyödyntävällä alustalla saattaa elokuvan yleisön saataville laajasti.


Päätöksen perusteluissa otetaan myös kantaa toiminnan kestoon seuraavalla tavalla:

”Korkein oikeus toteaa edelleen, että selvitys koepalojen ajallisesta jakautumisesta osoittaa sen, miten pitkäkestoista teoksen saataville saattaminen on kyseisessä valvontatilanteessa ollut. Loukkauksen kestolla ei kuitenkaan voida katsoa olevan merkitystä tilanteessa, jossa teosten jakaminen toteutetaan hajautetusti hyödyntämällä BitTorrent-tekniikkaa. Myös yksittäisen teoksen jakaminen yksittäisellä hetkellä voi siten osoittaa, että jakaminen täyttää tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisen määräyksen antamisen edellytykset.”


Näin ollen aineiston jakamisen kestolla ei ole merkitystä jatkossa arvioitaessa yhteystietojen luovuttamista. Ladatessasi elokuvan BitTorren-tekniikkaa hyödyntävällä alustalla, jaat elokuvaa riittävällä tavalla, mikä voi johtaa yhteystietojesi luovuttamiseen markkinaoikeudessa.


Korkein oikeus toteaa päätöksessään lyhyesti, että aineiston saattaminen yleisön saataville on ollut merkittävää tekijänoikeuksien suojan kannalta:


”Korkein oikeus katsoo, että otettaessa huomioon tekijänoikeudella suojatun aineiston yleisölle saataville saattamisen laajuus erityisesti potentiaalisten käyttäjien todennäköisyyden kannalta arvioituna, aineiston laatu ja teleliittymän käyttäjän menettelyyn liittyvät seikat hakemuksen kohteena olevaa aineistoa on tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin jokaisesta hakemuksen kohteena olevasta IP-osoitteesta.”


Korkeimman oikeuden perusteluista käy ilmi, että tekijänoikeudelle suojatun aineiston levittämisen oli ollut niin laajaa ja tekijän oikeuksien suojan kannalta haitallista, että yhtiöllä on oikeus saada haltuun tekijän yhteystiedot. Korkein oikeus totesi, että tapauksessa ei ollut kysymys erityisen laajasta puuttumisesta aineiston jakajan yksityisyyden suojaan, jolloin yhteystietojen luovuttamiselle ei ollut estettä.


Yhteenveto


Korkeimman oikeuden tapauksen myötä on yhä todennäköisempää, että markkinaoikeudessa syntynyt käytäntö yhteystietojen luovutuspyyntöjen osalta tulee muuttumaan. Tapauksen myötä elokuvan jakaminen lyhytaikaisesti BitTorrent-verkossa riittää yhteystietojen luovuttamiseen, jos tekijän oikeuksien haltija sitä markkinaoikeudelta vaatii. Oikeus katsoi, että BitTorrent-verkon käyttäminen elokuvan jakamiseen saavuttaa riittävän laajan yleisön ja aineiston saattaminen BitTorrent-verkkoon on tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävä. Näin ollen päätöksessä linjataan, että BitTorrent-verkossa tapahtuva elokuvan jakaminen täyttää jatkossa lähes aina tekijänoikeuslain 60 a §:ssä säädetyn yhteystietojen luovuttamisen edellytykset.


Ratkaisusta johtuen on odotettavissa, että tekijänoikeuskirjeiden määrä kasvaa. Yhteistietojen luovuttamisen edellytyksistä on annettu ennakkotapaus, joka ohjaa markkinaoikeutta tulevissa tapauksissa.


Lue lisää oikeustapauskommenttejamme

https://www.kpflaki.com/blog/categories/oikeustapauskommentit


Petri Flygare

OTM (tohtorikoulutettava), rakennusinsinööri

Lakimies, kiinteistöt ja rakentaminen

Lakitoimisto KPF


Puh: 050 5562 234

petri.flygare@kpflaki.com
137 katselukertaa0 kommenttia
bottom of page