top of page

Mitkä ovat riittävät toimenpiteet alaikäisten sisäänpääsyn estämiseksi?

Jouduin vastikään selvittämään yllättävänkin haastavaa kysymystä: kenen vastuulla on, jos alaikäinen on päässyt anniskeluravintolaan ja hänelle on anniskeltu? Käytännössä kaikissa yökerhoissa ja useimmissa muissa anniskeluravintoiloissa tarkistetaan sisääntulijoiden ikä jo sisäänkäynnillä eli huomattavasti ennen anniskelua. Näissä tapauksissa käytännössä ainoat tavat päästä sisään alaikäisenä ovat ns. väärät paperit eli muunneltu iän todistava asiakirja tai jonkun toisen iän todistava asiakirja, jossa on erehdyttävästi samanlainen kuva. Tässä kirjoituksessa käsittelen, voiko alaikäiselle anniskelemisen aiheuttamilta seurauksilta välttyä, jos on tehty riittävät toimenpiteet iän varmistamiseksi.

Velvollisuus huolehtia siitä, että alaikäisille ei anniskella

Anniskelusta säätää alkoholilaki. Alkoholilain 37 § kieltää alkoholin anniskelun alle 18-vuotiaille. Jos tätä rikotaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, voidaan alkoholia anniskellut henkilö tuomiota alkoholirikkomuksesta sakkoon. Rangaistavuus edellyttää, että teko on tehty tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Törkeä huolimattomuus edellyttää esimerkiksi, että on perusteltu syy epäillä henkilön olevan alaikäinen, mutta ikää ei silti tarkisteta.

Anniskeluluvan haltija ei siis ole suoraan rikosvastuussa alaikäiselle anniskelemisesta. Tästä voi joutua vastuuseen lähtökohtaisesti vain alkoholia anniskellut henkilö. Luvanhaltija voi tosin joutua myös vastuuseen, jos hän merkittävästi myötävaikuttaa anniskeluun tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Alkoholilain 39 § kuitenkin velvoittaa luvanhaltijaa valvomaan, että alkoholia ei anniskella alaikäiselle.


Alkoholilain 71 § mahdollistaa seuraamusmaksun määräämisen luvanhaltijalle. Seuraamusmaksu on 300-1000 euroa. Yksi peruste seuraamusmaksulle on alkoholilain 5 luvun määräysten rikkominen eli alaikäiselle anniskelu. Seuraamusmaksun saaminen alaikäiselle anniskelusta ei edellytä tahallisuutta tai huolimattomuutta.


Seuraamusmaksu voidaan kuitenkin jättää määräämättä, jos maksun määrääminen on kohtuutonta ottaen huomioon menettelyn laatu, toistuvuus, suunnitelmallisuus, omavalvontasuunnitelman noudattaminen ja muut olosuhteet. Seikkoja, jotka käytännössä johtavat maksun määräämättä jättämiseen ovat, että omavalvontasuunnitelma pyrkii estämään alaikäisille anniskelun riittävin toimenpitein ja että tätä valvontaa on noudatettu. Tällöinkin voidaan antaa huomautus. Jos seuraamusmaksun tai huomautuksen aiheuttava rikkomus toistuu ja se on olennainen, voidaan anniskelulupa peruttaa määräajaksi tai pysyvästi.


Riittävät toimenpiteet iän tarkistamiseksi


Jotta alaikäiselle anniskelu ei johtaisi huomautukseen tai seuraamusmaksuun, tulee pystyä osoittamaan seuraavat asiat:


- Omavalvontasuunnitelman mukainen ikärajavalvonta on riittävä estämään se, että sellaisille henkilöille, jotka saattaisivat olla 18-vuotiaita, ei anniskella, jos he ovat näyttäneet aidon iän todistavat dokumentit tai eivät kykene näyttämään tällaisia dokumentteja.

- Omavalvontasuunnitelman mukaista ikärajavalvontaa on myös todellisesti noudatettu.

- Anniskelua alle 18-vuotiaalle on käytännössä voinut tapahtua vain, jos hän on näyttänyt väärennetyn tai väärän henkilön hallussa olevan iän todistavan asiakirjan

- Vääriin henkilöpapereihin on varauduttu ikärajavalvonnassa


Alkoholilain noudattamista valvottaessa on selvää, että väärillä henkilöllisyystodistuksilla liikkumista ei voi täysin estää. Tämän vuoksi asiakirjan väärentämisestä, esimerkiksi iän muuttamisesta ajokortissa, rangaistaan rikoslain 33:1-3 § mukaan. Järjestyksenvalvojalle tosin saa näyttää toisen henkilön ajokorttia tai muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa ilman rangaistusvastuuta, koska väärän henkilötiedon antamisen kieltävän rikoslain 16:5 § mukaan rangaistaan vain, jos pyritään antamaan väärä henkilötieto viranomaiselle.


Riittävät toimenpiteet iän varmistamiseksi riippuvat paikan rakenteesta ja kävijämäärässä. Suuremmissa paikoissa edellytetään käytännössä sitä, että henkilöllisyys tarkistetaan jo ovella kaikilta mahdollisesti alle 18-vuotiailta. Pienemmissä paikoissa on enemmän pelivaraa siinä, että henkilöllisyys voidaan tarkistaa vasta anniskelun yhteydessä, jos myytäessä voidaan valvoa, kuka alkoholin kuluttaa ja ovatko kaikki mahdollisesti alaikäisiä olevat asiakkaat näyttäneet ikänsä jossain kohtaa ennen alkoholin nauttimista.


Jotta saataisiin suojaa seuraamusmaksuilta, huomautuksilta ja luvan menetyksiltä tilanteissa, joissa alaikäisiä on päässyt sisään, olisi hyvä ottaa omavalvontasuunnitelmassa huomioon myös erilaiset poikkeustilanteet. Tyypillinen poikkeustilanne on ravintolan ulkopuolella alkava tappelu, johon ovimies menee väliin. Tällöin ovimies ei luonnollisesti kykene tarkistamaan henkilöllisyyksiä samaan aikaan. Toimenpiteet alaikäisten sisäänpääsyn estämiseksi tällaisessa tilanteessa olisi hyvä huomioida suunnitelmassa.


Miten voidaan näyttää, että näitä toimenpiteitä on noudatettu? Jos konkreettinen näyttö, esimerkiksi valvontakameranauha puuttuu, voidaan velvollisuuksien noudattamista näyttää toteen laadunvalvonnalla. Laadunvalvonnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä anniskeluluvan haltijan järjestämiä toimenpiteitä sen valvomiseksi, että omavalvontasuunnitelmaa ja muita tarpeellisia toimenpiteitä anniskelun lainmukaisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi noudatetaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi omistajan, ravintolapäällikön tai muun esimiehen tekemä valvonta työvuoron aikana, henkilökunnan kanssa pidetyt palaverit, koulutukset ja henkilökunnalle annetut huomautukset sekä muiden tahojen tekemä valvonta luvanhaltijan pyynnöstä. Tätä laadunvalvontaa olisi hyvä myös dokumentoida aina silloin tällöin, jotta mahdollisissa ongelmatilanteissa voidaan näyttää toiminnan olleen kunnossa.


Valvonnan ulkoistaminen


Useissa tapauksissa luvanhaltija on ulkoistanut henkilöllisyyksien tarkistamisen toiselle taholle osittain tai kokonaan. Tyypillisesti tämä tehtävä on ulkoistettu järjestyksenvalvontayritykselle. Tästä huolimatta anniskelun ikärajojen noudattamisesta on vastuussa ainoastaan luvanhaltija. Tehtävien ulkoistaminen voidaan kuitenkin katsota riittäviksi toimenpiteiksi asiakkaiden iän varmistamiseksi, jos toimeksiantosopimuksen sisältö ja laadunvalvonta niin osoittavat. Toimeksiantosopimuksen sisältö on riittävä jo silloin, jos voidaan näyttää sovitun, että järjestyksenvalvontaa hoitava yritys vastaa omavalvontasuunnitelman mukaisesta ikärajojen valvomisesta.


Laadunvalvonnan voi taas näyttää toteen esimerkiksi sillä, että luvanhaltija tai tämän edustaja on tarkastellut järjestyksenvalvojien toimintaa ja/tai että järjestyksenvalvojien esimies on tätä tarkastellut. Myös järjestyksenvalvontafirman toimenpiteet henkilökuntansa oikean toiminnan varmistamiseksi on osa laadunvalvontaa. Laadunvalvontaa olisi myös hyvä dokumentoida.

Muita ravintola-alaa koskevia kirjoituksia:

Mitä tehdä liputta alueella oleskelevalle: https://www.kpflaki.com/blog/alueella-liputta-petos-vai-ei

Muita turva-alan kirjoituksiani:

Järjestyksenvalvojan oikeus kuvata töissä:

Milloin järjestyksenvalvoja voidaan tuomita virkarikoksesta:

https://www.kpflaki.com/blog/milloin-järjestyksenvalvoja-voidaan-tuomita-virkarikoksesta

Mitä liputtomalle asiakkaalle oikeastaan saa tehdä: https://www.kpflaki.com/blog/voiko-ilman-lippua-olevan-poistaa-yleisötapahtumasta

Hätävarjelu, voimankäyttö ja kamppailulajit: https://www.kpflaki.com/blog/hätävarjelu-voimankäyttö-ja-kamppailulajit

Järjestyksenvalvojan valtuuksien käyttö mahdollisena ongelmana työsuhteelle: https://www.kpflaki.com/blog/voiko-järjestyksenvalvoja-joutua-ongelmiin-valtuuksiensa-käytöstä

Käsitteiden väkivalta- ja voimakäyttö eroista: https://www.kpflaki.com/blog/väkivalta-voimakäyttö


Eelis Paukku

Lakimies, toimitusjohtaja

KPF Group Oy1 324 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page