top of page

Kaluston viivästymisen vaikutus sopimuskauden alussa – oikeustapauskommentti MAO 44/2023

Päivitetty: 28. heinäk. 2023


Mitä seuraa tilanteessa, jossa kilpailutuksen voittanut toimittaja viivästyy sopimusehtojen täyttämisessä? Viikon oikeustapauskommentti koskee julkista hankintaa, jossa hankintayksikkö oli kilpailuttanut liikennepalvelut, mutta voittaneella tarjoajalla ei ollutkaan sopimuskauden alussa sopimuksenmukaista kalustoa käytössään. Ratkaisu koskee hankintasopimuksen olennaista muuttamista ja tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Tässä käsiteltävä markkinaoikeuden ratkaisu MAO 44/2023 on saanut lainvoiman.


Asian tausta


Kilpailutuksen hävinnyt liikennöintiyritys B valitti hankinnasta markkinaoikeuteen, koska hankintayksikkö ei ollut päättänyt hankintasopimusta siitä huolimatta, että voittanut tarjoaja ei täyttänyt sopimusvelvoitteitaan sopimuskaudella. Voittanut tarjoa toteutti sopimusta julkisen liikenteen kalustolla, joka poikkesi hankintasopimuksessa sovitusta, koska sen tilaama kalusto ei ollut ehtinyt saapua.


Liikennöinti olisi kilpailutuksen ja hankintasopimuksen mukaan tullut tehdä sähkölinja-autoilla, ja toimittaja aloitti toiminnan dieselkäyttöisillä linja-autoilla odottaessaan tilaamaansa sähkökäyttöistä kalustoa. Valittaja vetosi muun muassa epätasapuoliseen kohteluun ja syrjintään sekä piti hankintaa laittomana suorahankintana.

Hankintayksikkö kiisti valittajan vaatimukset ja ilmoitti vastineessaan, että perustetta sopimuksen päättämiselle ei ollut, koska


a) se oli pyrkinyt noudattamaan hankintasopimusta havaittuaan toimitusvirheen riskin jo ennen sopimuskauden alkua,


b) hankintayksikkö oli reklamoinut toimittajaa,


c) palvelua toimitettiin korvaavalla, vaikkakin hankintasopimuksen vastaisella kalustolla toimittajan odottaessa sovitun kaluston saapumista,


d) sopimuksen sanktioehtoja sovellettiin, ja


e) toimittajalle oli ilmoitettu sopimuksen purku-uhan voimassa pitämisestä toimitusvirheen vuoksi.


Hankintasopimuksen olennainen muuttaminen sopimuskaudella


Koska kyse oli joukkoliikenteen kilpailutuksesta, asiassa sovellettiin erityisalojen hankintalakia (1398/2016). Sen 124 §:n 1 momentin mukaan hankintasopimusta ei saa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman uutta hankintamenettelyä. Hankintasopimuksen voimassaoloaikana tehtyä sopimusmuutosta voidaan pitää olennaisena, jos hankintasopimus on sen seurauksena luonteeltaan huomattavasti erilainen alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.


Jos hankintayksikkö sallii sopimuksenvastaisen toimituksen, kyse on lähtökohtaisesti kielletystä sopimusmuutoksesta tai laittomasta suorahankinnasta, joka voi tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaista toimintaa tai syrjintää. Tähän arviointiin vaikuttaa kuitenkin hankintayksikön toiminta, kuten se, onko se pyrkinyt esimerkiksi sanktioilla ohjaamaan toimittajaa tuottamaan sopimuksenmukaista palvelua, ja onko sopimuksenvastainen toiminta sallittu vai pidetäänkö sitä vain väliaikaisena.


Markkinaoikeuden ratkaisu


Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan, että hankintayksikkö ei ollut olennaisesti muuttanut hankintasopimusta sopimuskauden aikana. Hankintayksikkö oli jatkanut sopimuksenmukaisen toimituksen edellyttämistä sopimuskauden alun poikkeamasta huolimatta, eikä linja-autoille asetetuista vaatimuksista ollut muutenkaan luovuttu. Markkinaoikeus arvioi, että voittaneen tarjoajan tarkoituksena ei ollut ollut poiketa sopimuksen mukaisesta kalusta, vaan poikkeama johtui kaluston toimituksen viivästymisestä.


Markkinaoikeus ei näin ollen pitänyt hankintayksikön menettelyä myöskään tarjoajia syrjivänä tai yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisena tai laittomana suorahankintana.


Markkinaoikeus velvoitti valittajan korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut.


Yhteenveto


Lähtökohtana julkisissa hankinnoissa on, että toimituksen tulee täyttää hankintasopimuksessa sovitut ehdot koko sopimuskauden ajan. Jos hankintayksikkö sallii sopimuksenvastaisen toimituksen, kyse on lähtökohtaisesti kielletystä sopimusmuutoksesta tai laittomasta suorahankinnasta, joka voi tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaista toimintaa tai syrjintää.

Tähän on kuitenkin poikkeuksia esimerkiksi silloin, kun sopimuksenmukainen toimitus viivästyy hyväksyttäväksi katsottavasta syystä. Tällöinkin on tärkeää, että hankintayksikkö noudattaa hankintasopimuksen sanktioehtoja kuten sopimussakkoa ja purku-uhkaa, reklamoi toimituksesta sekä edellyttää sopimuksenmukaista toimitusta heti kun se on mahdollista.


Juristi voi auttaa kilpailutuksen hävinnyttä tarjoajaa arvioimaan, onko kilpailutuksessa tehdyt ratkaisut hankintasääntelyn mukaisia vai onko kyse esimerkiksi kielletystä olennaisesta sopimusmuutoksesta tai laittomasta suorahankinnasta.


Lue lisää julkisia hankintoja käsitteleviä kirjoituksiamme


OTM (väitöskirjatutkija), FM (tietojenkäsittely)

Lakimies, riidanratkaisu

Lakitoimisto KPF


050 5338 295


37 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page