top of page

Biotuotetehtaan ympäristöluvassa ei ollut sallittua arvioida puunhankinnan ilmasto- tai luontovaikutuksia – KHO 2024:16

Korkein hallinto-oikeus arvioi tuoreessa ratkaisussaan, onko ympäristöluvassa mahdollista ottaa huomioon puunhankinnan välillisiä ilmasto- ja luontovaikutuksia. Korkein hallinto-oikeus päätyi ratkaisussa kielteiselle kannalle hyläten luonnonsuojeluyhdistysten valitukset. Käyn tässä oikeustapauskommentissa läpi ratkaisun taustalla olevan lainsäädännön ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun.


Ympäristönsuojelulain soveltamisalasta


Ympäristönsuojelulain soveltamisala on lain 2 §:ssä määritelty melko avoimeksi:


Tätä lakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Tätä lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn.”


Toisaalta ympäristöluvan sääntely on hieman rajatumpi kokonaisuus. Ympäristöluvan peruspykälässä eli ympäristönsuojelulain 27 §:ssä luvanvaraisuus määritellään seuraavasti:


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 (direktiivilaitos) ja taulukossa 2, on oltava lupa (ympäristölupa). Eläinsuojan luvanvaraisuuden määrittämiseen eräissä tapauksissa käytettävistä eläinyksikkökertoimista säädetään liitteessä 3.”


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta määritellään lain 5 §:ssä:


ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla laitoksen perustamista tai käyttämistä sekä siihen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvää toimintaa taikka alueen käyttämistä tai toiminnan järjestämistä siten, että siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista;


Tältä osin ympäristölupamenettelyn kohteena on nimenomaisesti tietty pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta, mutta myös siihen kiinteästi liittyvä toiminta. Kiinteää liityntää ei sinänsä määritellä laissa, vaan tämä perustuu enemmän viranomais- ja oikeuskäytännön muodostamaan linjaan siitä, mikä voidaan katsoa riittävän kiinteäksi liitynnäksi.


KHO 2024:16 Tapauksen taustat


Tapauksen taustalla on Lappiin rakennettavan biotuotetehtaan ympäristölupa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 18.12.2020 antamallaan päätöksellä 164/2020 ympäristöluvan tehtaan toiminnalle. Aluehallintovirasto teki käsittelyratkaisun siitä, että se ei tutki vaatimuksia tehtaan puunhankinnan vaikutusten tarkastelusta.


Aluehallintovirasto perusteli ratkaisuaan sillä, että metsätalouden päästöt tai vaikutus luonnon monimuotoisuuteen eivät liity kiinteästä biotuotetehtaaseen, joten niitä ei voida käsitellä samassa lupakäsittelyssä. Aluehallintovirasto perusteli myös ratkaisuaan sillä, että metsien käyttöä koskeva sääntely on erikseen luonnonsuojelulaissa ja metsälaissa. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan puunhankinnan ilmastovaikutukset eivät ole nykyisessä ympäristölupamenettelyssä huomioitava asia.


Yksityishenkilö A sekä luonnonsuojeluyhdistys valittivat päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiassa ratkaisun 4.11.2022. Hallinto-oikeus hylkäsi luonnonsuojeluyhdistyksen valituksen ja jätti A:n valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään ympäristönsuojelulain taustalla olevalla teollisuuspäästödirektiivillä, jossa määriteltiin tarkemmin laitoksen käsitettä.


Teollisuuspäästödirektiivin määritelmässä korostettiin vahvasti yhtenäistä teknistä kokonaisuutta ja samassa paikassa tapahtuvaa toimintaa. Teollisuuspäästödirektiivin näkökulmasta puuraaka-aineen hankintaa ei voitukaan lukea lain soveltamisalaan. Päätös oli äänestyslausunto, jossa yksi hallinto-oikeustuomari oli eri mieltä.


Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu


Korkein hallinto-oikeus otti luonnonsuojeluyhdistyksen valituksen käsittelyyn ja hylkäsi sen 14.2.2024 antamallaan päätöksellä. Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että metsätalouden harjoittaminen ei itsessään ole luvanvaraista toimintaa. Tämän lisäksi korkein hallinto-oikeus oli samaa mieltä hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston kanssa siitä, että ympäristöluvassa tarkastellaan vain toiminnan sijaintipaikassa ja päästöjen vaikutusalueella ilmeneviä vaikutuksia. Tämän vuoksi luonnon monimuotoisuutta ei voida huomioida ympäristöluvassa puunhankinnan osalta.


Korkein hallinto-oikeus myös katsoi, että hiilinielun pienenemisestä aiheutuva ilmastonmuutos ei ole sellainen seikka, joka voitaisiin huomioida biotuotetehtaan ympäristölupaharkinnassa. Ympäristölupaharkinnassa voidaan huomioida lähinnä teknisiä näkökulmia, kuten energiankäytön tehokkuus ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate. Korkein hallinto-oikeus myös korosti sitä, että varsinainen kasvihuonekaasupäästöjen torjunta rajautuu ympäristönsuojelulain soveltamisalan ulkopuolelle ja sitä koskeva sääntely on muissa laeissa. Korkein hallinto-oikeus myös katsoi, että puunhankinnan ravinnekuormitusta ei voitu huomioida ympäristöluvassa, koska nekään eivät liittyneet tehtaan toimintaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Yhteenveto


Ympäristönsuojelu on haastava kokonaisuus. Eri ympäristövaikutuksia säännellään eri laeissa, usein myös sellaisilla tavoilla, jotka ovat joillekin sidosryhmille ennalta-arvaamattomia. Erityisesti ilmastonmuutoksen linkitys perinteiseen ympäristöoikeudelliseen sääntelyyn on ollut haastavaa. Korkein hallinto-oikeus vahvisti tässä vuosikirjapäätöksessään jo aiemmin oikeustieteen puolella vakiintuneen linjan siitä, että kasvihuonekaasupäästöjä ei lähtökohtaisesti voi huomioida ympäristöluvissa, varsinkaan toiminnan välillisten päästöjen osalta. Vastakkainen tulkinta olisi johtanut hyvin vaikeasti ennakoitavaan ympäristölupajärjestelmään.


Lue lisää oikeustapauskommenttejamme


OTT, KTM (Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, väitöskirjatutkija), DI (Tuotantotalous)

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

KHT-tilintarkastaja

Lakimies, toimitusjohtaja

Lakitoimisto KPF


044 9755 196

 


 

 

 

33 katselukertaa0 kommenttia

Comentarios


bottom of page